http://e-plan.dla.go.th/images/garuda.png
ประกาศ อบต.บ้านร่อม
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555
*******************************************

    ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.บ้านร่อม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.บ้านร่อม ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.บ้านร่อม
    ""บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนอย่างยั่งยืน" "

ข. พันธกิจ ของอบต.บ้านร่อม
    1.สร้างถนนคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเมือง
    2.พัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้
    3.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    4.การจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
    5.การบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนการพัฒนาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและในการปกครอง
    6.การพัฒนาคลัง โดยปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน การจัดเก็บรายได้ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ภารกิจ และได้รับการถ่ายโอนจากการกระจายอำนาจรัฐ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บ้านร่อมได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
        1. จัดหาบริหารพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ปรับปรุงด้านการคมนาคมขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน คลองท่อระบายน้ำ ขยายการบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้าประปา โทรศัพท์ให้ทั่ว โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองที่กำหนดไว้
        2. null

    ด้านการพัฒนาสังคม
        1. ด้านการป้องกันยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ลดอาชญากรรม และการบรรเทาสาธารณะภัย
        2. ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
        3. ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
        4. ด้านการกีฬาและศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
        5. ด้านสาธารณะสุขและสุขภาพ

    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
        1. การพัฒนาอาชีพ

    ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และแหล่งน้ำ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม

    ด้านการเมืองการบริหาร
        1. การพัฒนาด้านการบริหารงาน
        2. การพัฒนางานบริการประชาชน
        3. เสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน
        4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

    ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร
        1. ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสม ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรชีวภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ

ง. การวางแผน
    อบต.บ้านร่อม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
    อบต.บ้านร่อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557)

ยุทธศาสตร์

2555

2556

2557

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

19

12,556,000.00

17

16,540,000.00

29

8,350,000.00

ด้านการพัฒนาสังคม

23

2,859,700.00

33

3,379,700.00

33

3,896,700.00

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

1

100,000.00

0

0

0

0

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

234,000.00

3

274,000.00

4

254,000.00

ด้านการเมืองการบริหาร

5

730,000.00

4

130,000.00

4

130,000.00

ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร

1

20,000.00

0

0

1

20,000.00

รวม

52

16,499,700.00

57

20,323,700.00

71

12,650,700.00


    จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารอบต.บ้านร่อม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 43 โครงการ งบประมาณ 4,299,176 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

12

1,702,000.00

ด้านการพัฒนาสังคม

22

2,082,176.00

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

1

100,000.00

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

260,000.00

ด้านการเมืองการบริหาร

4

135,000.00

ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร

1

20,000.00

รวม

43

4,299,176.00


    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บ้านร่อม มีดังนี้

 

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการค่าไฟฟ้าในกิจการประปาหมู่บ้าน

เงินอุดหนุนทั่วไป

350,000.00

เพื่อพัฒนาระบบการสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ

ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้และเพียงพอ

2.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการบำรงรักษาหรือซ่อมแซมกิจการประปา

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกิจการประปา

ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้

3.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการวัสดุประปา

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปา

ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้

4.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

5.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายและสนามเด็กเล่น

เงินอุดหนุนทั่วไป

300,000.00

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่จัดกิจกรรมและออกกำลังกายและสนามเด็กเล่น

ตามแบบแปลน อบต.บ้านร่อม

6.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการคันกั้นน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนายจำรัส

เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000.00

เพื่อให้มีการระบายน้ำเสียออกจากชุมชนไม่ทำให้น้ำท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา

ทำคันกั้นน้ำเพื่อระบายน้ำเสีย

7.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร คสล.จากบ้านนายวิเชียร ถาวร - บ้านนางเที้ยม แสงดาว หมู่ที่ 3

เงินอุดหนุนทั่วไป

113,000.00

เพื่อให้มีการระบายน้ำเสียออกจากชุมชนไม่ทำให้น้ำท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา

ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ำเน่าเหม็นท่วมขัง ไม่เป็นแหล่งเชื้อโรคอันจะทำให้เกิดโรคติดต่อ

8.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางส้มเกลี้ยง - บ้านนายสำรวย อยู่ภู่

เงินอุดหนุนทั่วไป

120,000.00

เพื่อให้มีการระบายน้ำเสียออกจากชุมชนไม่ทำให้น้ำท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา

ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ำเน่าเหม็นท่วมขัง ไม่เป็นแหล่งเชื้อโรคอันจะทำให้เกิดโรคติดต่อ

9.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกเจริญ

เงินอุดหนุนทั่วไป

170,000.00

เพื่อให้สัญจรไปมาได้สะดวก

เพื่อให้ถนนประสิทธิภาพ ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

10.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายบุญช่วย -บ้านนายภูชิต

เงินอุดหนุนทั่วไป

118,000.00

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก

ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

11.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางลำพล-บ้านนายสมเกียรติ

เงินอุดหนุนทั่วไป

120,000.00

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรัรบใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก

ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

12.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนางสังวาล เพ็ชรชง -ป้ายหน้าโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมพร้อมบ่อพัก

เงินอุดหนุนทั่วไป

58,000.00

เพื่อให้มีการระบายน้ำเสียออกจากชุมชนไม่ทำให้น้ำท่วมขังไม่เกิดผลเสียตามมา

ชุมชนน่าอยู่ปราศจากน้ำเน่าเหม็นท่วมขังไม่เป็นแหล่งเชื้อโรคอันจะทำให้เกิดโรคติดต่อ

13.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอุดหนุนกิจการด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบล

เงินอุดหนุนทั่วไป

130,000.00

เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการต่างๆ

14.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน

เงินอุดหนุนทั่วไป

90,000.00

เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน

พัฒนางานสาธารณะสุขมูลฐานหมู่บ้าน

15.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุขให้แก่สถานีอนามัยในพื้นที่ตำบลบ้านร่อม

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000.00

เพื่ออุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุขให้แก่สถานีอนามัยในพื้นที่

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

16.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค่าอาหารกลางวัน

เงินอุดหนุนทั่วไป

491,400.00

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านร่อม

17.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในตำบลบ้านร่อม

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในตำบล

เด็กนักเรียนโรงเรียนในตำบลบ้านร่อม

18.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม

เงินอุดหนุนทั่วไป

40,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน

19.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลบ้านร่อม

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบล

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบล

20.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการวัสดุกีฬา

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

เพื่ออุดหนุนศูนบ์กีฬาตำบลบ้านร่อม

จัดการแข่งขันกีฬาในตำบลบ้านร่อม

21.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัดดอนประดู่

เงินอุดหนุนทั่วไป

46,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน

22.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม

เงินอุดหนุนทั่วไป

191,406.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม

23.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนชุมชนวัดดอนประดู่

เงินอุดหนุนทั่วไป

123,370.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม

เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง

24.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เงินอุดหนุนทั่วไป

180,000.00

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในตำบลบ้านร่อม

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการในตำบลบ้านร่อม

25.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ

เงินอุดหนุนทั่วไป

180,000.00

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สุงอายุในตำบลบ้านร่อม

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สุงอายุในตำบลบ้านร่อม

26.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอุดหนุนอำเภอการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศุนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

รายได้จัดเก็บเอง

40,000.00

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

27.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการดำเนินกิจกรรมป้องกันอุบัติทางถนนในเทศกาลต่างๆ ภายในเขต อบต.บ้านร่อม

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจลดอุบัติเหตุตามเทศกาลต่างๆ

สนันสนุนงบประมาณในการตั้งจุดตรวจตามเทศกาลต่างๆ

28.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการกิจกรรมของศูนย์ อปพร.ตำบลบ้านร่อม

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอันอาจจะเกิดขึ้น

สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภันในพื้นที่ตำบล

29.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการบ้านผู้ยากไร้

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000.00

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบ้านผู้ยากไร้เพื่อปลูกสร้างบ้านให้ผู้ขาดที่อยู่อาศัย

สร้างบ้านให้ผู้ขาดที่อยู่อาศัยและยากจน จำนวน 1 หลัง

30.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2554

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2554

โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2554

31.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่นของสถานีตำรวจภูธร

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและรักษาความปลอดภัย

สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

32.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลบ้านร่อม

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลบ้านร่อม

ตัดหญ้าที่บดบังทำให้เกิดอันตราย

33.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ

เงินอุดหนุนทั่วไป

15,000.00

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ

34.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการขอรับเงินอุดหนุนรัฐพิธีงานวัฒนธรรมประเพณีและงานวันสำคัญ

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

เพื่ออุดหนุนรัฐพิธีงานวัฒนธรรมประเพณีและงานวันสำคัญของชาติ

เพื่ออุดหนุนรัรฐพิธีงานวัฒนธรรมประเพณีและงานวันสำคัญของชาติ

35.

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนากลุ่มสตรี

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

เพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรี

สนับสนุนงบประมารในการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มสตรีตำบลบ้านร่อม

36.

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสภาพแวดล้อม

รายได้จัดเก็บเอง

10,000.00

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงรักษาสภาพแวดล้อมตำบลบ้านร่อม

37.

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการลดภาวะโลกร้อน

เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000.00

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโครงการลดภาวะโลกร้อน

38.

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการขยะ

เงินอุดหนุนทั่วไป

240,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารกิจการจัดเก็บขยะ

จ่ายเป็นค่าบริหารกิจการจัดเก็บขยะ

39.

ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเสียงตามสายภายในตำบลบ้านร่อม

รายได้จัดเก็บเอง

70,000.00

เพิ่อบำรุงและซ่อมแซมเสียงตามสายในตำบล

จัดบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเสียงตามสายภายในตำบลบ้านร่อม

40.

ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการค่าใช้จ่ายใรการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

41.

ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมสัญจร

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

เพื่อออกหน่วยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและให้บริการประชาชน

ประชาชนได้รับการบริการจาก อบต.และสามารถแสดงความคิดเห็นบอกกล่าวได้

42.

ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ปี2554

เงินอุดหนุนทั่วไป

30,000.00

เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างประจำปีงบประมาณ 2554

เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างประจำปีงบประมาณ 2554

43.

ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร

โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านร่อม

เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000.00

เพื่ออุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

การเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     อบต.บ้านร่อม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 31 โครงการ จำนวนเงิน 2,795,688 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 31 โครงการ จำนวนเงิน 2,725,688 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ

การเบิกจ่ายงบประมาณ

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

9

919,511.97

9

919,511.97

ด้านการพัฒนาสังคม

17

1,526,176.00

17

1,456,176.00

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

1

40,000.00

1

40,000.00

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

240,000.00

1

240,000.00

ด้านการเมืองการบริหาร

2

50,000.00

2

50,000.00

ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร

1

20,000.00

1

20,000.00

รวม

31

2,795,687.97

31

2,725,687.97

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.บ้านร่อม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

 

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา

คู่สัญญา

วันที่เซ็นสัญญา

ระยะเวลาการดำเนินงาน

1.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการค่าไฟฟ้าในกิจการประปาหมู่บ้าน

เงินอุดหนุนทั่วไป

350,000.00

256,081.97

1

01/10/2554

360

2.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการบำรงรักษาหรือซ่อมแซมกิจการประปา

รายได้จัดเก็บเอง

150,000.00

30,400.00

1

01/10/2554

360

3.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการวัสดุประปา

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

79,300.00

39/2555

16/08/2555

7

4.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

87,730.00

1

01/10/2554

360

5.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการคันกั้นน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนายจำรัส

เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000.00

3,000.00

151/2555

07/08/2555

30

6.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกเจริญ

เงินอุดหนุนทั่วไป

170,000.00

169,000.00

2/2555

19/06/2555

60

7.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายบุญช่วย -บ้านนายภูชิต

เงินอุดหนุนทั่วไป

118,000.00

117,000.00

3/2555

19/06/2555

60

8.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางลำพล-บ้านนายสมเกียรติ

เงินอุดหนุนทั่วไป

120,000.00

119,000.00

4/2555

19/06/2555

60

9.

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนางสังวาล เพ็ชรชง -ป้ายหน้าโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมพร้อมบ่อพัก

เงินอุดหนุนทั่วไป

58,000.00

58,000.00

47/2555

30/05/2555

60

10.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอุดหนุนกิจการด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบล

เงินอุดหนุนทั่วไป

130,000.00

130,000.00

1

01/10/2554

360

11.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน

เงินอุดหนุนทั่วไป

90,000.00

90,000.00

1

01/10/2555

12

12.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุขให้แก่สถานีอนามัยในพื้นที่ตำบลบ้านร่อม

เงินอุดหนุนทั่วไป

100,000.00

64,000.00

1

13/03/2555

1

13.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค่าอาหารกลางวัน

เงินอุดหนุนทั่วไป

491,400.00

491,400.00

1

01/10/2555

360

14.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในตำบลบ้านร่อม

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00

1

01/10/2554

360

15.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม

เงินอุดหนุนทั่วไป

40,000.00

40,000.00

1

01/10/2554

360

16.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลบ้านร่อม

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

80,000.00

1

01/10/2554

360

17.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการวัสดุกีฬา

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

50,000.00

1

01/10/2554

360

18.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัดดอนประดู่

เงินอุดหนุนทั่วไป

46,000.00

46,000.00

1

01/10/2554

360

19.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม

เงินอุดหนุนทั่วไป

191,406.00

191,406.00

1

01/10/2554

360

20.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนชุมชนวัดดอนประดู่

เงินอุดหนุนทั่วไป

123,370.00

123,370.00

1

01/10/2554

360

21.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอุดหนุนอำเภอการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศุนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

รายได้จัดเก็บเอง

40,000.00

40,000.00

1

13/06/2555

1

22.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการดำเนินกิจกรรมป้องกันอุบัติทางถนนในเทศกาลต่างๆ ภายในเขต อบต.บ้านร่อม

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

80,000.00

1

02/12/2554

60

23.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการกิจกรรมของศูนย์ อปพร.ตำบลบ้านร่อม

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00

1

14/03/2555

1

24.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2554

รายได้จัดเก็บเอง

30,000.00

30,000.00

1

01/10/2554

360

25.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ

เงินอุดหนุนทั่วไป

15,000.00

15,000.00

1

01/10/2554

360

26.

ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการขอรับเงินอุดหนุนรัฐพิธีงานวัฒนธรรมประเพณีและงานวันสำคัญ

รายได้จัดเก็บเอง

15,000.00

15,000.00

1

13/06/2555

1

27.

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการพัฒนากลุ่มสตรี

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

40,000.00

1

23/07/2555

1

28.

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการขยะ

เงินอุดหนุนทั่วไป

240,000.00

240,000.00

1

01/10/2554

360

29.

ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมสัญจร

รายได้จัดเก็บเอง

20,000.00

20,000.00

1

01/10/2554

360

30.

ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ปี2554

เงินอุดหนุนทั่วไป

30,000.00

30,000.00

1

31/01/2555

1

31.

ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร

โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านร่อม

เงินอุดหนุนทั่วไป

20,000.00

20,000.00

1

15/08/2555

15

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2555
อบต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์

แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

19.0

12.56

12.0

1.70

9.0

0.92

9.0

0.92

9.0

0.92

2.ด้านการพัฒนาสังคม

23.0

2.86

22.0

2.08

17.0

1.53

17.0

1.46

16.0

1.40

3.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

1.0

0.10

1.0

0.10

1.0

0.04

1.0

0.04

1.0

0.04

4.ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.0

0.23

3.0

0.26

1.0

0.24

1.0

0.24

1.0

0.24

5.ด้านการเมืองการบริหาร

5.0

0.73

4.0

0.14

2.0

0.05

2.0

0.05

2.0

0.05

6.ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร

1.0

0.02

1.0

0.02

1.0

0.02

1.0

0.02

1.0

0.02

 


ช. ผลการดำเนินงาน
     อบต.บ้านร่อม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2555 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ     1. โครงการค่าไฟฟ้าในกิจการประปาหมู่บ้าน

 

DSC02679.JPG

 

    2. โครงการบำรงรักษาหรือซ่อมแซมกิจการประปา

 

DSCF1310.JPG
                
    3. โครงการวัสดุประปา

 

DSCF1289.JPG

 

    4. โครงการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

 

DSCF1521.JPG
                
    5. โครงการคันกั้นน้ำ คสล.บริเวณหน้าบ้านนายจำรัส

 

DSC01294.JPG

 

    6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกเจริญ

 

DSC01304.JPG

 

 

    7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าบ้านนายบุญช่วย -บ้านนายภูชิต

 

    8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางลำพล-บ้านนายสมเกียรติ

 

DSC01313.JPG    9. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านนางสังวาล เพ็ชรชง -ป้ายหน้าโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมพร้อมบ่อพัก

 

DSC01278.JPG


                
    10. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน

 

    11. โครงการอุดหนุนกิจการด้านสาธารณสุขให้แก่สถานีอนามัยในพื้นที่ตำบลบ้านร่อม

 

    12. โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค่าอาหารกลางวัน


    13. โครงการทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในตำบลบ้านร่อม

 

    14. โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม

 

    15. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลบ้านร่อม

 

DSC01753.JPG


    16. โครงการวัสดุกีฬา

    17. โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้นักเรียนโรงเรียนวัดดอนประดู่

 

    18. โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม


    19. โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนชุมชนวัดดอนประดู่

 

    20. โครงการอุดหนุนอำเภอการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

 

DSC00953.JPG


   21. โครงการดำเนินกิจกรรมป้องกันอุบัติทางถนนในเทศกาลต่างๆ ภายในเขต อบต.บ้านร่อม

 

DSC04173.JPG

 

    22. โครงการกิจกรรมของศูนย์ อปพร.ตำบลบ้านร่อม

 

DSC04178.JPG


                
    23. โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจำปี 2555

 

    24. โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอท่าเรือ

    25. โครงการขอรับเงินอุดหนุนรัฐพิธีงานวัฒนธรรมประเพณีและงานวันสำคัญ

    26. โครงการพัฒนากลุ่มสตรี

 

DSC01095.JPG


                

    27. โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการขยะ

 

DSC01253.JPG

 

    28. โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมสัญจร

 

SAM_0105.JPG

 

    29. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ปี2555


    30. โครงการอุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบ้านร่อม    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.บ้านร่อมทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                              ประกาศ ณ วันที่  29 ธันวาคน  2555

                                                                        

 

                                       

 

                                                                        (นายสุรัตน์  สนหอม)
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

 

 

 

 

ข้อมูล ณ 02/05/2556