บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ศพด.รร.ชุมชนวัดบ้านร่อม  
   
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของ ศพด.รร.วัดดอนประดู่ จำนวน 40 รายการ  
   
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ป้่าย  
   
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องขยายเสียงพร้อมเก็บ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  
   
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำ ค่าขยะ หมู่ที่ 1-9 ตำบลบ้านร่อม ประจำเดือนธันวาคม 2560  
   
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 ตัว  
   
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังบริเวณถนนสาธารณประโยชน์ สายคลองหมัน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านร่อม  
   
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเปลี่ยนบันไดเหล็กทางขึ้นถังประปา บริเวณถังประปาหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านร่อม  
   
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายจุมพร รอดทุกข์-บ้านนายสมพร ปัญญาวงศ์ หมู่ที่ 9  
   
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนค.ส.ล.โดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณหน้าบ้านนายสำรวย แสงทอง ถึงบ้านนายทองมาก พุทธศรีระ หมู่ที่ 4  
   
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจรลูกรังบริเวณบ้านนายชาญ ระษารักษ์ หมู่ที่ 5  
   
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับถนน ค.ส.ล. สายเลียบคันคลอง 24R หมู่ที่ 2  
   
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพัก หมู่ที่ 6  
   
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองหมัน หมู่ที่ 5  
   
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร บริเวณสวนผู้ใหญ่ดลถึงบ้านนายมะลิ โมราวงษ์ หมู่ที่ 5  
   
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบริเวณทางสาธารณประโยชน์สายโคกประดู่ หมู่ที่ 5  
   
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านนางพัน พรหมมณี ถึงท่อ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7  
   
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1-9 และพื้นที่ใกล้เคียงที่ขอใช้บริการ  
   
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรบริเวณบ้านนางบุญธรรม ถึงบ้านนายสำรวย อยู่ภู่ หมู่ที่ 9  
หน้าแรก << ก่อนหน้า