บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติราชการงานสารบรรณ 2017-06-26 17:19:16
1
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือสวัสดิการ 2017-06-26 17:19:37
2
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2547 2017-06-26 17:20:11
3
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 2017-06-26 17:20:37
4
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานครู พ.ศ. 2538 2017-06-26 17:21:30
5
องค์กรการเรียนรู้ เรื่อง รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้ 2017-06-26 17:22:13
6
องค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การจัดองค์กรการเรียนรู้ของ อบต.บ้านร่อม 2017-06-26 17:24:44
7
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง นโยาบายการกำกับดูแลองค์กรการเรียนรู้ที่ดี 2017-06-26 17:25:25
8
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศคุณธรรม จริยธรรม 2017-06-26 17:25:56
9
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต 2017-06-26 17:26:23
10
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ประมวลจริยธรรม 2017-06-26 17:26:45
หน้าแรก << ก่อนหน้า