บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณทางสาธารณประโยชน์สายโคกประดู่ หมู่ที่่ 5  
   
1
ผลการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณทางสาธารณประโยชน์สายโคกประดู่ หมู่ที่่ 5  
   
2
แจ้งเข้าร่วมตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางพัน พรหมมณี ถึงท่อ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7  
   
3
ผลการตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางพัน พรหมมณี ถึงท่อ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7  
   
4
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน คสล.โดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณทางสาธารณประโยชน์ ถนน คสล. บ้านนายจุมพร รอดทุกข์ถึงบ้านนายสมพร ปัญญาวงศ์ หมู่ที่ 9  
   
5
ผลการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน คสล.โดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณทางสาธารณประโยชน์ ถนน คสล. บ้านนายจุมพร รอดทุกข์ถึงบ้านนายสมพร ปัญญาวงศ์ หมู่ที่ 9  
   
6
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน คสล.โดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับ สายเลียบคันคลอง 24R หมู่ที่ 2  
   
7
ผลการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน คสล.โดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับ สายเลียบคันคลอง 24R หมู่ที่ 2  
   
8
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก หมู่ที่ 6  
   
9
ผลการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก หมู่ที่ 6  
   
10
แจ้งเข้าร่วมตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน คสล.โดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับบริเวณหน้าบ้านนายสำรวย แสงทอง ถึงบ้านนายทองมาก พุทธศรีระ หมู่ที่ 4  
   
11
ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน คสล.โดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับบริเวณหน้าบ้านนายสำรวย แสงทอง ถึงบ้านนายทองมาก พุทธศรีระ หมู่ที่ 4  
หน้าแรก << ก่อนหน้า