บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานครู พ.ศ. 2538  
   
1
องค์กรการเรียนรู้ เรื่อง รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้  
   
2
องค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การจัดองค์กรการเรียนรู้ของ อบต.บ้านร่อม  
   
3
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง นโยาบายการกำกับดูแลองค์กรการเรียนรู้ที่ดี  
   
4
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศคุณธรรม จริยธรรม  
   
5
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต  
   
6
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ประมวลจริยธรรม  
หน้าแรก << ก่อนหน้า