บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนางพัน พรหมณี ถึงท่อ ม.6 และ ม.7 2017-10-17 16:38:51
1
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายโคกประดู่ หมู่ที่ 5 2017-10-17 16:39:20
2
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบริเวณถนนสายคลองหมัน หมู่ที่ 5 2017-10-18 10:14:01
3
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณนานางสมหมาย อยู่เลิศ หมู่ที่ 9 2017-10-18 10:14:48
4
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณนานายอำนวย เอกเกิด ม.6 2017-10-18 10:15:25
5
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.พร้อมคืนผิวจราจร บริเวณนานางบุญธรรมถึงบ้านนายสำรวย อยู่ภู่ ม.9 2017-10-18 10:16:51
6
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก พร้อมคืนผิวจราจรลูกรัง บริเวณทางสาธารณประโยชน์บ้านนายมงคล มีกุล- บ้านนายปรีชา อุ่นพงษ์ หมู่ที่ 1 2017-10-18 10:17:59
7
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายหนองคาง ม.2 2017-10-18 10:19:28
8
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหลังโรงยามถึงสะพาน หมู่ที่ 4 2017-10-18 10:20:13
9
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังบริเวณทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 2017-10-18 10:20:58
10
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังบริเวณทางสาธารณประโยชน์สวนนางชั้นถึงคลองชลประทาน 24 ขวา หมู่ที่ 4 2017-10-18 10:21:54
11
โครงการซ่อมแซมประปาบาดาล หมู่ที่ 8 2017-10-18 10:22:25
12
โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝารางระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 2017-10-18 10:23:11
13
โครงการก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ที่ 3 2017-10-18 10:31:34
หน้าแรก << ก่อนหน้า