บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 สอบราคาโครงการ่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่7 สายหน้านางวรรณา เหล็กเพ็ชรถึงสวนนายวีระ อยู่ภู่ 35
2 สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม หมู่ที่2 ตำบลบ 30
3 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,2,5,6 38
4 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,5 29
5 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่1,2,4,5,7 38
6 เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบล 33
7 เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายหน้าบ้านนายสายหยุด แจ่ม 31
8 เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อ สายตรงข้ามโรงงานซินฟาอินดัสเตรีย 36
9 สอบราคาจ้างเหมาโครงการลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,5 42
10 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,4,5,7 55
11 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 6 73
หน้าแรก << ก่อนหน้า