บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการอาคารห้องน้ำอบต.บ้านร่อม หมู่ที่2 ตำบลบ้า 46
2 เปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่7 สายหน้าบ้านนางวรรณา 40
3 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 สายหน้าบ้านนางวรร 45
4 สอบราคาโครงการ่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่7 สายหน้านางวรรณา เหล็กเพ็ชรถึงสวนนายวีระ อยู่ภู่ 42
5 สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม หมู่ที่2 ตำบลบ 37
6 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1,2,5,6 46
7 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,5 37
8 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่1,2,4,5,7 47
9 เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบล 42
10 เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายหน้าบ้านนายสายหยุด แจ่ม 39
11 เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อ สายตรงข้ามโรงงานซินฟาอินดัสเตรีย 44
12 สอบราคาจ้างเหมาโครงการลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,5 50
13 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,4,5,7 63
14 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 6 90
หน้าแรก << ก่อนหน้า