พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ จากนานายสุรินทร์ ฉัตรแก้ว -นายประชวน หมู่ที่ 5 ตำ 73
2 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางส้มเกลี้ยง-บ้านนายสำรวย อยู่ภู่ หมู่ที่ 75
3 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน หน้าบ้านนายเสือ หมู่ที่ 1 บ้านดอนกร 85
4 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านร่อม 87
5 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านร่อม 84
6 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านร่อม 84
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการ 87
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอ 84
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่องแจ้งผลการขายทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธ 81
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 85
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลป 88
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผล 88
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประ 91
14 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส. ล. สายหน้าบ้านนายสมทบ เพ็ชรชง ถึง รั้วโร 96
15 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายทางเข้าวัดดอนประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ 94
16 ประกาศสอบราคาโครงการท่อระบายน้ำ ค. ส. ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส. ล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่เชียร 94
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 97
18 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการอาคารห้องน้ำอบต.บ้านร่อม หมู่ที่2 ตำบลบ้า 100
19 เปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่7 สายหน้าบ้านนางวรรณา 95
20 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 สายหน้าบ้านนางวรร 99
หน้าแรก << ก่อนหน้า