พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายจำลอง-นานายประทีป แก้วบุปผา หมู่ที่ 5 0
2 ประกาศสอบราคาโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน ผญ.สมัคร-บ้านนางตาด คงรื่น ห 0
3 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมพร-บ้านนางสังวาลย์ หมู่ที 0
4 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าประตูน้ำบ้านร่อม หมู่ที่ 3 ต.บ 86
5 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าประตูน้ำบ้านร่อม หมู่ท 85
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกี 87
7 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้าประตูน้ำบ้านร่อม หมู่ที่ 3 88
8 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากบ้านนางส้มเกลี้ยง บ้านนายสำรวย อยู่ภู 90
9 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่สร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้านนายวิเชียร ถาวร - นางเที้ย 110
10 ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร จากบ้านนายวิเชีย 89
11 ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากบ้านนางส้มเกลี้ยง - บ้านนายสำ 111
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการวางท่อระบายน้ำ จากนานา 96
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ จากนานายสุรินทร์ ฉัตรแก้ว-นานายปร 96
14 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากบ้านนางส้มเกลี้ยง-บ้านนายสำรวย อยู่ภู่ 95
15 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร คสล.หน้าบ้านนายวิเชียร ถา 113
16 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ จากนานายสุรินทร์ ฉัตรแก้ว-นานายประชวน หมู่ที่ 97
17 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางส้มเกลี้ยง-บ้นนายสำรวย อย 98
18 ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคืนผิวจราจร คสล.จา 101
19 ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ จากนานายสุรินทร์ ฉัตรแก้ว- 97
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้ 95