บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมของที่ระลึก 2018-10-10 14:31:12
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2018-10-10 14:31:57
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะและถังน้ำพร้อมฝา 2018-10-10 14:33:42
3
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนค 2014-09-09 14:28:27
4
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านร่อม 2014-11-10 11:20:54
5
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านนางสัมฤทธิ์ - บ้านนางสายหยุด 2015-05-15 09:54:50
6
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณหน้าบ้านนางจำรัส เลิศใต้หล้า - 2015-05-15 09:55:39
7
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 2015-05-15 09:56:13
8
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจรต่อจากบ้านนายจำลอง แสงดาว 2015-05-15 09:56:56
9
ผลประกาศสอบราคาก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้ 2015-05-15 09:58:43
10
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านนา 2015-05-15 09:59:35
11
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมคืนผิวจราจร บริเวณหน้าบ้านนางสัมฤทธิ์ 2015-05-15 10:00:52
12
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านร่อม 2015-07-08 11:05:08
13
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อร้างถนน คสล.พร้อมปูยางแอสฟัลติกปิดทับ หมู่ที่ 678 2015-11-03 15:53:36
14
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อกล้องงจรปิด cctv 2015-12-04 11:39:32
15
ผลประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายทองมาก ถึงโรงยาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร่อม 2018-09-27 16:05:19
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 2018-10-10 14:34:13
17
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ 2016-10-18 16:30:34
18
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ 3 2016-10-18 16:32:12
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง บริเวณทางสาธาณประโยชน์หลังสระใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านร่อม 2017-10-10 14:48:04
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังบริเวณทางสาธารณประโยชน์สายหลังบริษัทซินฟาอินดัสเตรียล(ประเทศไทย)จำกัด หมู่ที่ 4 2017-10-10 14:49:38
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2017-10-10 14:51:03
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร จำนวน 4 รายการ 2017-10-10 14:51:50
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะ หมู่ที่ 1-9 ตำบลบ้านร่อม 2017-10-10 14:52:49
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 2017-10-10 14:53:41
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 2017-10-10 14:54:29
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 2017-10-10 14:55:18
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 2017-10-10 14:55:59
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 2017-10-10 14:56:42
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและทิ้งขยะภายในตำบลบ้านร่อม (หมู่ที่1-9)และพื้นที่ใกล้เคียงที่ขอใช้บริการ 2017-11-23 14:34:35
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย