บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่ะระบายน้ำจากถนนลาดยาง สายเข้า อบต.บ้านร่อม หมู่ที่ 3  
   
1
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง อบต.บ้านร่อม หมู่ที่ 2  
   
2
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ 2  
   
3
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนค  
   
4
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านร่อม  
   
5
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านนางสัมฤทธิ์ - บ้านนางสายหยุด  
   
6
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณหน้าบ้านนางจำรัส เลิศใต้หล้า -  
   
7
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1  
   
8
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจรต่อจากบ้านนายจำลอง แสงดาว  
   
9
ผลประกาศสอบราคาก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้  
   
10
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านนา  
   
11
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมคืนผิวจราจร บริเวณหน้าบ้านนางสัมฤทธิ์  
   
12
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านร่อม  
   
13
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อร้างถนน คสล.พร้อมปูยางแอสฟัลติกปิดทับ หมู่ที่ 678  
   
14
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อกล้องงจรปิด cctv  
   
15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์  
   
16
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) หมู่ที่ 3  
   
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง บริเวณทางสาธาณประโยชน์หลังสระใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านร่อม  
   
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังบริเวณทางสาธารณประโยชน์สายหลังบริษัทซินฟาอินดัสเตรียล(ประเทศไทย)จำกัด หมู่ที่ 4  
   
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย