บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 2016-10-11 15:23:46
1
โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับ หน้าบ้านนายจุมพร รอดทุกข์ ม.9 2017-10-17 16:05:03
2
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานางสาวแพรว เรืองเวหา ม.5 2017-10-17 16:05:54
3
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองขนิ้ม ถึงคลองตัน ม.5 2017-10-17 16:06:34
4
โครงการลอกท่อรางระบายน้ำที่ตื้นเขิน พร้อมเทปูนทรายปรับระดับท้องรางระบายน้ำ บริเวณบ้นนายประสิทธิ์ เหล็กเพชร ม.7 2017-10-17 16:07:29
5
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายวันเดิม พุ่มวันเพ็ญ ม.4 2017-10-17 16:08:13
6
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายสมนึก ดาราเรือง ม.5 2017-10-17 16:09:07
7
โครงการซ่อมแซมประปาบาดาล ม.9 2017-10-17 16:09:27
8
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ม. 6 2017-10-17 16:10:06
9
โครงการก่สอร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายสุนทร ปานผึ้ง หมู่ที่ 7 2017-10-17 16:36:14
10
โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน คสล.โดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับ สายเลียบคลอง 24 R หมู่ที่ 2 2017-10-17 16:37:08
11
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง บริเวณบ้านนายชาญ ระษารักษ์ หมู่ที่ 5 2017-10-17 16:38:12
12
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนางพัน พรหมณี ถึงท่อ ม.6 และ ม.7 2017-10-17 16:38:51
13
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายโคกประดู่ หมู่ที่ 5 2017-10-17 16:39:20
14
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังบริเวณถนนสายคลองหมัน หมู่ที่ 5 2017-10-18 10:14:01
15
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณนานางสมหมาย อยู่เลิศ หมู่ที่ 9 2017-10-18 10:14:48
16
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณนานายอำนวย เอกเกิด ม.6 2017-10-18 10:15:25
17
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.พร้อมคืนผิวจราจร บริเวณนานางบุญธรรมถึงบ้านนายสำรวย อยู่ภู่ ม.9 2017-10-18 10:16:51
18
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก พร้อมคืนผิวจราจรลูกรัง บริเวณทางสาธารณประโยชน์บ้านนายมงคล มีกุล- บ้านนายปรีชา อุ่นพงษ์ หมู่ที่ 1 2017-10-18 10:17:59
19
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายหนองคาง ม.2 2017-10-18 10:19:28
20
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหลังโรงยามถึงสะพาน หมู่ที่ 4 2017-10-18 10:20:13
21
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังบริเวณทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 2017-10-18 10:20:58
22
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังบริเวณทางสาธารณประโยชน์สวนนางชั้นถึงคลองชลประทาน 24 ขวา หมู่ที่ 4 2017-10-18 10:21:54
23
โครงการซ่อมแซมประปาบาดาล หมู่ที่ 8 2017-10-18 10:22:25
24
โครงการซ่อมแซมเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ และฝารางระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 2017-10-18 10:23:11
25
โครงการก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ที่ 3 2017-10-18 10:31:34
26
แจ้งตรวจงานจ้างโครงการซ่อมเปลี่ยนบันไดเหล็กทางขึ้นถังประปา บริเวณถังประปา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านร่อม 2018-03-13 11:55:49
27
แจ้งตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรังบริเวณถนนสาธารณประโยชน์ สายคลองหมัน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านร่อม 2018-03-13 11:59:06
28
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลแบบหอถึงสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 2018-06-22 11:02:40
29
ผลการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลแบบหอถึงสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ) พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 2018-06-22 11:05:11
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย