บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
โครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนสายเข้าวัดดอนประดู่-หน้าร้านค้านางชุม อาจหาญ หมู่ที่ 5  
   
1
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4  
   
2
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลตกค  
   
3
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมคืนผิวจราจรบริเวณบ้านนางสัมฤทธ  
   
4
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้  
   
5
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรต่อจากบ้านนางจำลอง  
   
6
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1  
   
7
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6  
   
8
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8  
   
9
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด cctv  
   
10
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  
   
11
โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับ หน้าบ้านนายจุมพร รอดทุกข์ ม.9  
   
12
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานางสาวแพรว เรืองเวหา ม.5  
   
13
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองขนิ้ม ถึงคลองตัน ม.5  
   
14
โครงการลอกท่อรางระบายน้ำที่ตื้นเขิน พร้อมเทปูนทรายปรับระดับท้องรางระบายน้ำ บริเวณบ้นนายประสิทธิ์ เหล็กเพชร ม.7  
   
15
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายวันเดิม พุ่มวันเพ็ญ ม.4  
   
16
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายสมนึก ดาราเรือง ม.5  
   
17
โครงการซ่อมแซมประปาบาดาล ม.9  
   
18
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ม. 6  
   
19
โครงการก่สอร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายสุนทร ปานผึ้ง หมู่ที่ 7  
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย