บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 2016-10-11 12:21:12
1
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 2016-10-11 12:21:44
2
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 2016-10-11 12:22:14
3
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 2016-10-11 12:23:02
4
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 2016-10-11 12:24:09
5
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2557 2016-10-11 12:24:35
6
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต 2016-10-11 13:22:51
7
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 2016-10-11 13:25:45
8
การจัดการองค์ความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 2016-10-11 13:37:51
9
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 2016-10-11 13:40:03
10
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 2017-06-22 15:39:02
11
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การแก้ไขและยกเลิกคำสั่ง 2017-06-26 17:10:54
12
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนประวัติ 2017-06-26 17:11:29
13
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง กาจัดการความรู้ การเขียนหนังสือราชการ 2017-06-26 17:12:03
14
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง. 2017-06-26 17:12:37
15
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท 2017-06-26 17:13:08
16
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการใช้งาน word 2017-06-26 17:13:36
17
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการใช้งากองทุนหลักประกันสุขภาพ 2017-06-26 17:14:34
18
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการเดินทางไปราชการ 2017-06-26 17:14:59
19
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี 2017-06-26 17:15:32
20
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการเลื่อนระดับ 2017-06-26 17:15:35
21
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มืองานธุรการ 2017-06-26 17:16:34
22
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ5 2017-06-26 17:17:17
23
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใ ข้อ 6 2017-06-26 17:17:50
24
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ 2017-06-26 17:18:16
25
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี 2017-06-26 17:18:37
26
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติราชการงานสารบรรณ 2017-06-26 17:19:16
27
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือสวัสดิการ 2017-06-26 17:19:37
28
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2547 2017-06-26 17:20:11
29
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 2017-06-26 17:20:37
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย