พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2018-10-25 17:13:04
1
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 2018-10-25 17:16:47
2
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2018-10-25 17:19:10
3
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2018-10-25 17:20:20
4
ข้อบัญญัตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557 2018-10-25 17:22:14
5
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 2018-10-25 17:24:10
6
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่่วไป 2018-10-25 17:25:46
7
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2018-10-25 17:28:15
8
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ส.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2018-10-25 17:30:25
9
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2018-10-25 17:31:53
10
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2018-10-25 17:34:03
11
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง ตลาด พ.ศ.2542 2018-10-25 17:35:44
12
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2018-11-12 16:28:58
13
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2019-06-11 14:26:47
14
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 2019-06-11 14:27:30
15
คู่มือการเลื่อนระดับ 2019-06-11 14:28:13
16
คู่มืองานธุรการ 2019-06-11 14:28:55
17
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 2019-06-11 14:29:35
18
การแก้ไขคำสั่ง และยกเลิกคำสั่ง 2019-06-11 14:30:05
19
การเขียนทะเบียนประวัติ 2019-06-11 14:30:26
20
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท 2019-06-11 14:31:08
หน้าแรก << ก่อนหน้า