บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านร่อม 2015-11-19 14:32:19
1
คำสั่ง ITA 2015-11-19 15:09:19
2
คู่มือ ITA 2015-11-19 15:11:10
3
คู่มือประชาชน 1 2015-11-19 15:40:12
4
คู่มือประชาชน 2 2015-11-19 15:40:33
5
กลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ITA 2015-11-19 15:41:18
6
คู่มือเบี้ยยังชีพ ITA 2015-11-19 15:41:43
7
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ LFA 2015-11-19 15:42:58
8
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2015-11-27 17:17:12
9
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2558 2015-11-27 17:19:38
10
การบริหารงานโปร่งใส 2015-11-27 17:20:26
11
รายงานผลการปฏิบัติงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงยประมาณ 2557 2015-11-27 17:21:01
12
แผนผังการให้บริการประชาชน 2015-11-27 18:01:34
หน้าแรก << ก่อนหน้า