บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติดคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 4 6
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติดคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 3 6
3 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติดคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 3 6
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติดคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 2 6
5 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติดคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 2 6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะภายในเขตพื้นที่ อบต.บ้านร่อม ทรงกระบอก จำนวน 50 ใบ 5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง409 พระนครศรีอยุธยา 5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมเปลี่ยนบันไดเหล็กทางขึ้นถังประปา บริเวณถังประปา หมู่ที่ 2 6
9 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการต่อเติมหลังคาพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมบ่อทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม หมู่ที่ 2 6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการต่อเติมหลังคาพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมบ่อทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม หมู่ที่ 2 6
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8 ต.บ้านร่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 40
12 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโคกแค ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 39
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโคกแค ตำบลบ้านร่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42
14 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)แบบIP/Network Camera ความละเอียด2 ล้านพิกเซลขึ้นไปพร้อมติดตั้ง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านร่อม 45
15 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคืนผิวจราจรบริเวณทางสาธารณประโยชน์สระใต้ หมู่ที่ 8 48
16 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำที่ตื้นเขิน บริเวณบ้านนายชลอ เอกเกิด หมู่ที่ 3 48
17 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง นานายเฉลิม โมราวงษ์ หมู่ที่ 6 52
18 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำหลังอาคารสำนักงาน ห้องน้ำภายในสำนักงานและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านร่อม 46
19 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เหล็กเพชร หมู่ที่ 7 49
20 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำที่ตื้นเขิน บริเวณนานายน้อย โกสนสิทธิ์ถึงนานายณเรศ อาทิตย์เที่ยง ม.1 50