บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายปรีชา อุ่นพงษ์ หมู่ที่ 1 29
2 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมวางท่อ คสล. และบ่อพัก หมู่ที่ 6 17
3 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน คสล. โดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับ บ้านนายจุมพร ถึงบ้านนายสมพร หมู่ที่ 9 18
4 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายสุนทร ปานผึ้ง หมู่ที่ 7 18
5 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการลอกรางระบายน้ำที่ตื้นเขิน บ้านนายประสิทธิ์ เหล็กเพชร หมู่ที่ 7 24
6 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณนานายประทีป แก้วบุปผา หมู่ที่ 5 28
7 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณถนนสายคลองหมัน หมุ่ที่ 5 25
8 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนานายประทีป แก้วบุปผา หมู่ที่ 5 19
9 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่สอร้างบ่อสูบน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็กบริเวณนายวันเดิม พุ่มวันเพ็ญ หมู่ที่ 4 18
10 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณสายหนองคาง หมู่ที่ 2 22
11 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณนานางสาวแพรว เรืองเวหา หมู่ที่ 5 19
12 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณนานางสมหมาย อยู่เลิศ หมู่ที่ 9 22
13 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหนองขนิ่ม ถึงคลองตัน หมู่ที่ 5 27
14 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณนานายอำนวย เอกเกิด หมู่ที่ 6 23
15 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจรบริเวณทางสาธารณประโยชน์บ้านนายมงคล - บ้านนายปรีชา อุ่นพงษ์ หมู่ที่ 1 17
16 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนานายจุน ช่างแก้ว หมู่ที่ 5 23
17 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนานางสงัด สมเศียร หมู่ที่ 5 28
18 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบริเวณทางสาธารณประโยชน์สายโคกประดู่ หมู่ที่ 5 26
19 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรบริเวณสวนผู้ใหญ่ดล ถึงบ้านนายมะลิ โมราวงษ์ ม.5 21
20 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณหลังโรงยามถึงสะพาน หมู่ที่ 4 31