บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 22
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรสารกำจัดวัชพืช จำนวน 2 รายการ 21
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติดคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 4 22
4 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติดคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 4 12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติดคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 3 12
6 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติดคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 3 12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติดคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 2 12
8 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติดคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 2 12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะภายในเขตพื้นที่ อบต.บ้านร่อม ทรงกระบอก จำนวน 50 ใบ 11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง409 พระนครศรีอยุธยา 11
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมเปลี่ยนบันไดเหล็กทางขึ้นถังประปา บริเวณถังประปา หมู่ที่ 2 12
12 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการต่อเติมหลังคาพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมบ่อทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม หมู่ที่ 2 12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการต่อเติมหลังคาพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมบ่อทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม หมู่ที่ 2 12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8 ต.บ้านร่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 49
15 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโคกแค ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 48
16 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโคกแค ตำบลบ้านร่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 51
17 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)แบบIP/Network Camera ความละเอียด2 ล้านพิกเซลขึ้นไปพร้อมติดตั้ง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านร่อม 54
18 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคืนผิวจราจรบริเวณทางสาธารณประโยชน์สระใต้ หมู่ที่ 8 57
19 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำที่ตื้นเขิน บริเวณบ้านนายชลอ เอกเกิด หมู่ที่ 3 58
20 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง นานายเฉลิม โมราวงษ์ หมู่ที่ 6 63