พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายปี 2552 2010-03-24 12:43:47
1
รายงานประมาณรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2553 2010-06-23 19:54:24
2
รายงานสถานถะการเงิน ปี 2552 (งบการเงิน) 2010-08-01 20:17:39
3
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2554 2012-07-04 10:19:50
4
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 2015-10-20 11:01:42
5
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 2015-10-20 11:00:50
6
รายงานงบประจำเดือน มีนาคม 2560 2018-06-28 10:15:21
7
รายงานงบประจำเดือน เมษายน 2560 2018-06-28 10:15:46
8
รายงานงบประจำเดือน พฤษ๋ภาคม 2560 2018-06-28 10:16:06
9
รายงานงบประจำเดือน มิถุนายน 2560 2018-06-28 10:16:26
10
รายงานงบประจำเดือน กรกฎาคม 2560 2018-06-28 10:16:43
11
รายงานงบประจำเดือน สิงหาคม 2560 2018-06-28 10:17:01
12
รายงานงบประจำเดือน กันยายน 2560 2018-06-28 10:17:15
13
รายงานฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 2018-06-28 10:17:51
14
รายงานงบประจำเดือน ตุุลาคม 2560 2018-06-28 10:18:13
15
รายงานงบประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 2018-06-28 10:18:31
16
รายงานงบประจำเดือน ธันวาคม 2560 2018-06-28 10:18:46
17
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2561 2018-06-28 10:19:02
18
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-06-28 10:19:18
19
รายงานงบประจำเดือนมีนาคม 2561 2018-06-28 10:19:36
20
รายงานงบประจำเดือนเมษายน 2561 2018-06-28 10:19:51
21
รายงานงบประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-06-28 10:20:09
22
รายงานฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 2018-06-28 10:23:10
23
รายงานงบประจำเดือนตุลาคม 2559 2018-06-28 10:23:33
24
รายงานงบประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 2018-06-28 10:23:49
25
รายงานงบประจำเดือนธันวาคม 2559 2018-06-28 10:24:04
26
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2560 2018-06-28 10:24:19
27
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 2018-06-28 10:24:37
28
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 2018-07-10 14:56:55
29
งบการเงินประขำปี 2561 2018-10-16 10:52:27
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย