พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
   
  ชื่อสถานที่ เขื่อนพระราม 6
รายละเอียด
เขื่อนพระราม 6 เป็นเขื่อนทดน้ำที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยกั้นแม่น้ำป่าสัก แต่เดิมมีชื่อว่า "เขื่อนพระเฑียรฆ์ราชา" เริ่มงานก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ.2458 และสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2467 ลักษณะของตัวเขื่อนมีจำนวน 6 ช่อง กว้างช่องละ 12.90 เมตรมีความยาวทั้งสิ้น 75 เมตร เขื่อนแห่งนี้หน้าที่ทดน้ำในแม่น้ำป่าสัก ให้มีระดับสูงขึ้น แล้วส่งน้ำจากด้านหน้าเขื่อนไปเข้าประตูพระนารายณ์ หลังการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2467 พร้อมกับแปรพระราชฐานประทับแรมนานถึง 3 เดือน ณ เรือนประทับแรมบริเวณหัวงานเขื่อนภายหลังได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเปลี่ยนนาม "เขื่อนเฑียรฆ์ราชา" เป็นเขื่อน "พระราม 6 " เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2467ปัจจุบันสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานฯ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับร่มรื่นสวยงามและมีสนามกีฬาไว้ออกกำลังกาย
 
     
  จำนวนครั้งที่เข้าชม : 2350 ครั้ง  update : 2020-02-20 17:46:57