บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
   
 
วัดสะตือ หรือ วัดพระนอน  
มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (นอน) ก่ออิฐถือปูน ขนาดองค์พระยาว 1 เส้น 6 วา สูง (ตั้งแต่พื้นถึงรัศมี) 8 วา ฐานยาว 1 เส้น 10 วา กว้าง 4 วา 2 ศอก ถือ ว่าเป็นพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้ทรงสร้างไว้เป็นอนุสรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2413 ณ วัดสะตือ (เดิมชื่อ "วัดท่างาม" ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดสะตือ" เพรามีสะตือใหญ่ขึ้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรงหน้าวัด) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
เขื่อนพระราม 6  
เขื่อนพระราม 6 เป็นเขื่อนทดน้ำที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยกั้นแม่น้ำป่าสัก แต่เดิมมีชื่อว่า "เขื่อนพระเฑียรฆ์ราชา" เริ่มงานก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ.2458 และสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2467 ลักษณะของตัวเขื่อนมีจำนวน 6 ช่อง กว้างช่องละ 12.90 เมตรมีความยาวทั้งสิ้น 75 เมตร เขื่อนแห่งนี้หน้าที่ทดน้ำในแม่น้ำป่าสัก ให้มีระดับสูงขึ้น แล้วส่งน้ำจากด้านหน้าเขื่อนไปเข้าประตูพระนารายณ์ หลังการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2467 พร้อมกับแปรพระราชฐานประทับแรมนานถึง 3 เดือน ณ เรือนประทับแรมบริเวณหัวงานเขื่อนภายหลังได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเปลี่ยนนาม "เขื่อนเฑียรฆ์ราชา" เป็นเขื่อน "พระราม 6 " เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2467ปัจจุบันสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานฯ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับร่มรื่นสวยงามและมีสนามกีฬาไว้ออกกำลังกาย
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561]