บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 8 ต.บ้านร่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
2 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโคกแค ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโคกแค ตำบลบ้านร่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17
4 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)แบบIP/Network Camera ความละเอียด2 ล้านพิกเซลขึ้นไปพร้อมติดตั้ง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านร่อม 18
5 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคืนผิวจราจรบริเวณทางสาธารณประโยชน์สระใต้ หมู่ที่ 8 23
6 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำที่ตื้นเขิน บริเวณบ้านนายชลอ เอกเกิด หมู่ที่ 3 21
7 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง นานายเฉลิม โมราวงษ์ หมู่ที่ 6 24
8 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำหลังอาคารสำนักงาน ห้องน้ำภายในสำนักงานและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.บ้านร่อม 18
9 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เหล็กเพชร หมู่ที่ 7 21
10 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำที่ตื้นเขิน บริเวณนานายน้อย โกสนสิทธิ์ถึงนานายณเรศ อาทิตย์เที่ยง ม.1 26
11 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมประปาบาดาล หมู่ที่ 9 22
12 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ คสล. และคูระบายน้ำดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายมนพ ระษารักษ์ถึงนานางสาวอารีย์ โต๊ะเงิน หมู่ที่ 6 22
13 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณหน้าบ้านนายสำรวย แสงทอง ถึงบ้านนายทองมาก พุทธศรีระ หมู่ที่ 4 27
14 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายสมนึก ดาราเรือง หมู่ที่ 5 38
15 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง บริเวณบ้านนายชาญ ระษารักษ์ หมู่ที่ 5 29
16 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน คสล. โดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับสายเลียบคลอง 24R หมู่ที่ 2 22
17 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมประปาบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านร่อม 19
18 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านร่อม 30
19 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายหนองจัน หมู่ที่ 4 27
20 ตารางงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการปรับระดับท่อระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล.นานายเฉลิม โมราวงษ์ หมู่ที่ 6 23