พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ


การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2546 2015-06-11 17:23:24
1
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชก 2015-06-11 17:20:54
2
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 2016-10-11 12:10:54
3
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง 2015-06-11 17:24:34
4
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พรบ.กระจายอำนาจ อปท ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 2015-06-11 17:29:36
5
การจัดการองค์ความรู้ เรื่องการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2016-10-11 12:10:25
6
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้ 2015-06-11 17:31:51
7
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์คำนวณการก่อสร้างของอปท. 2015-06-11 17:32:24
8
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ 2016-10-11 12:08:42
9
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทคโนโลยีเพื่อการรักษาความปลอดภัย และสอดส่องดูแลสถานการณ์ 2016-10-11 12:09:16
10
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 2016-10-11 12:09:50
11
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซด์ที่คุณเข้าถึงได้ 2016-10-11 12:11:22
12
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เกล็ดความรู้ เรื่องขยะมูลฝอย 2016-10-11 12:11:50
13
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง คลิปความสุข ภาพส่วนตัวหลุดจะป้องกันอย่างไร 2016-10-11 12:12:45
14
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง คำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ 2016-10-11 12:13:18
15
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เตือนภัย Malware เรียกค่าไถ่ 2016-10-11 12:13:50
16
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ท้องถิ่นไทยกับประชาคาเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2016-10-11 12:14:11
17
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีที่ทำให้มือถือ ทำได้มากกว่า ฮัลโหล 2016-10-11 12:14:39
18
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 2016-10-11 12:15:05
19
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2016-10-11 12:15:32
20
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 2016-10-11 12:16:01
21
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 2016-10-11 12:16:30
22
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 25550 2016-10-11 12:17:17
23
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 2016-10-11 12:17:45
24
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 2016-10-11 12:18:10
25
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 2016-10-11 12:18:43
26
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 2016-10-11 12:19:11
27
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 2016-10-11 12:19:42
28
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 2016-10-11 12:20:12
29
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 2016-10-11 12:20:42
30
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 2016-10-11 12:21:12
31
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 2016-10-11 12:21:44
32
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 2016-10-11 12:22:14
33
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 2016-10-11 12:23:02
34
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 2016-10-11 12:24:09
35
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2557 2016-10-11 12:24:35
36
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต 2016-10-11 13:22:51
37
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 2016-10-11 13:25:45
38
การจัดการองค์ความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 2016-10-11 13:37:51
39
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 2016-10-11 13:40:03
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย