บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2546  
   
1
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชก  
   
2
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   
3
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง  
   
4
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พรบ.กระจายอำนาจ อปท ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  
   
5
การจัดการองค์ความรู้ เรื่องการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
   
6
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้  
   
7
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์คำนวณการก่อสร้างของอปท.  
   
8
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์  
   
9
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทคโนโลยีเพื่อการรักษาความปลอดภัย และสอดส่องดูแลสถานการณ์  
   
10
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
   
11
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซด์ที่คุณเข้าถึงได้  
   
12
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เกล็ดความรู้ เรื่องขยะมูลฝอย  
   
13
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง คลิปความสุข ภาพส่วนตัวหลุดจะป้องกันอย่างไร  
   
14
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง คำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับเว็บไซต์  
   
15
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เตือนภัย Malware เรียกค่าไถ่  
   
16
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ท้องถิ่นไทยกับประชาคาเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
   
17
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีที่ทำให้มือถือ ทำได้มากกว่า ฮัลโหล  
   
18
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
   
19
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย