พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2546 2015-06-11 17:23:24
1
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชก 2015-06-11 17:20:54
2
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การปกครองท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 2016-10-11 12:10:54
3
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง 2015-06-11 17:24:34
4
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พรบ.กระจายอำนาจ อปท ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 2015-06-11 17:29:36
5
การจัดการองค์ความรู้ เรื่องการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2016-10-11 12:10:25
6
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้ 2015-06-11 17:31:51
7
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์คำนวณการก่อสร้างของอปท. 2015-06-11 17:32:24
8
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง กฎหมายลิขสิทธิ์ 2016-10-11 12:08:42
9
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทคโนโลยีเพื่อการรักษาความปลอดภัย และสอดส่องดูแลสถานการณ์ 2016-10-11 12:09:16
10
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 2016-10-11 12:09:50
11
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซด์ที่คุณเข้าถึงได้ 2016-10-11 12:11:22
12
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เกล็ดความรู้ เรื่องขยะมูลฝอย 2016-10-11 12:11:50
13
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง คลิปความสุข ภาพส่วนตัวหลุดจะป้องกันอย่างไร 2016-10-11 12:12:45
14
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง คำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ 2016-10-11 12:13:18
15
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เตือนภัย Malware เรียกค่าไถ่ 2016-10-11 12:13:50
16
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ท้องถิ่นไทยกับประชาคาเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2016-10-11 12:14:11
17
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีที่ทำให้มือถือ ทำได้มากกว่า ฮัลโหล 2016-10-11 12:14:39
18
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 2016-10-11 12:15:05
19
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2016-10-11 12:15:32
20
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 2016-10-11 12:16:01
21
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 2016-10-11 12:16:30
22
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 25550 2016-10-11 12:17:17
23
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 2016-10-11 12:17:45
24
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 2016-10-11 12:18:10
25
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 2016-10-11 12:18:43
26
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 2016-10-11 12:19:11
27
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 2016-10-11 12:19:42
28
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 2016-10-11 12:20:12
29
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 2016-10-11 12:20:42
30
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 2016-10-11 12:21:12
31
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 2016-10-11 12:21:44
32
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 2016-10-11 12:22:14
33
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 2016-10-11 12:23:02
34
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 2016-10-11 12:24:09
35
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2557 2016-10-11 12:24:35
36
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต 2016-10-11 13:22:51
37
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 2016-10-11 13:25:45
38
การจัดการองค์ความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 2016-10-11 13:37:51
39
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 2016-10-11 13:40:03
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย