บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ติดต่อ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางปฏิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
   ส่วนร่วม

รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม
     No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
     No Gift Policy

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
    ความเสี่ยงการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติประจำปี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
    ตามไตรมาส

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
รายงานแสดงงบรายรับ-รายจ่าย
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การดำเนินการตามมาตรการ
  ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์อบต.
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 2 (2 ม.ค. - มี.ค. 2565)  
   
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. - ธ.ค 2564)  
   
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 4 (4 ก.ค. - ก.ย. 2564)  
   
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 3 (3 เม.ย. - มิ.ย. 2564)  
   
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 2 (2 ม.ค. - มี.ค. 2564)  
   
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. ธ.ค. 2563)  
   
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2564  
   
ประกาศแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนการทุจริต  
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562-2564  
   
พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่ อบต.  
   
ประกาศ เรื่อง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
   
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   
กิจกรรมการประกาศเจตจำนงผู้บริหาร  
   
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ประมวลจริยธรรม  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ประกาศคุณธรรม จริยธรรม  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง นโยาบายการกำกับดูแลองค์กรการเรียนรู้ที่ดี  
   
องค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การจัดองค์กรการเรียนรู้ของ อบต.บ้านร่อม  
   
องค์กรการเรียนรู้ เรื่อง รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานครู พ.ศ. 2538  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2547  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือสวัสดิการ  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติราชการงานสารบรรณ  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใ ข้อ 6  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ5  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มืองานธุรการ  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการเลื่อนระดับ  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการเดินทางไปราชการ  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการใช้งากองทุนหลักประกันสุขภาพ  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง คู่มือการใช้งาน word  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง กาจัดการความรู้ การเขียนหนังสือราชการ  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนประวัติ  
   
การจัดองค์กรการเรียนรู้ เรื่อง การแก้ไขและยกเลิกคำสั่ง  
   
ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
   
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554  
   
การจัดการองค์ความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  
   
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556  
   
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต  
   
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2557  
   
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
   
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
   
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543  
   
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย