พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ


วิธีการชำระภาษี ภาษีโรงเรือน และที่ดิน 2010-02-27 12:10:33
1
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร อาคารก่อสร้างไม่เกิน 2 ชั้น 2010-02-27 12:10:52
2
การชำระภาษีท้องที่ 2015-05-28 20:10:49
3
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2015-05-28 20:20:58
4
การรับชำระภาษีป้าย 2015-05-28 20:23:46
5
การขออนุญาตใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง 2015-05-28 20:27:29
6
การบริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 2015-05-28 20:29:39
7
การให้บริการช่วยเหลือสาธาณภัย 2015-05-28 20:31:10
8
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2015-05-28 20:34:52
9
การขออนุญาตการจัดตั้งตลาด 2015-05-28 20:36:44
10
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 2015-05-28 20:44:51
11
การขออนุญาตการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 2015-05-28 20:46:56
12
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2015-05-28 20:50:31
13
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านร่อม 2015-11-19 14:32:19
14
คำสั่ง ITA 2015-11-19 15:09:19
15
คู่มือ ITA 2015-11-19 15:11:10
16
คู่มือประชาชน 1 2015-11-19 15:40:12
17
คู่มือประชาชน 2 2015-11-19 15:40:33
18
กลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ITA 2015-11-19 15:41:18
19
คู่มือเบี้ยยังชีพ ITA 2015-11-19 15:41:43
20
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ LFA 2015-11-19 15:42:58
21
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2015-11-27 17:17:12
22
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2558 2015-11-27 17:19:38
23
การบริหารงานโปร่งใส 2015-11-27 17:20:26
24
รายงานผลการปฏิบัติงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงยประมาณ 2557 2015-11-27 17:21:01
25
แผนผังการให้บริการประชาชน 2015-11-27 18:01:34
26
แบบยื่นคำร้องทั่วไป 2018-10-03 16:13:02
27
รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงโครงการลดขั้นตอนจัดเก็บขยะมูลฝอย 2018-10-19 10:35:36
28
คู่มือ การร้องเรียน 2018-10-19 10:40:20
29
คู่มือ การจัดเก็บขยะมูลฝอย 2018-10-19 10:41:30
30
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ปี 2562 2019-06-21 12:20:35
31
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ปี 2563 2020-07-08 12:24:30