พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
วิธีการชำระภาษี ภาษีโรงเรือน และที่ดิน 2010-02-27 12:10:33
1
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร อาคารก่อสร้างไม่เกิน 2 ชั้น 2010-02-27 12:10:52
2
การชำระภาษีท้องที่ 2015-05-28 20:10:49
3
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2015-05-28 20:20:58
4
การรับชำระภาษีป้าย 2015-05-28 20:23:46
5
การขออนุญาตใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง 2015-05-28 20:27:29
6
การบริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 2015-05-28 20:29:39
7
การให้บริการช่วยเหลือสาธาณภัย 2015-05-28 20:31:10
8
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2015-05-28 20:34:52
9
การขออนุญาตการจัดตั้งตลาด 2015-05-28 20:36:44
10
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 2015-05-28 20:44:51
11
การขออนุญาตการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 2015-05-28 20:46:56
12
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2015-05-28 20:50:31
13
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านร่อม 2015-11-19 14:32:19
14
คำสั่ง ITA 2015-11-19 15:09:19
15
คู่มือ ITA 2015-11-19 15:11:10
16
คู่มือประชาชน 1 2015-11-19 15:40:12
17
คู่มือประชาชน 2 2015-11-19 15:40:33
18
กลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ITA 2015-11-19 15:41:18
19
คู่มือเบี้ยยังชีพ ITA 2015-11-19 15:41:43
20
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ LFA 2015-11-19 15:42:58
21
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2015-11-27 17:17:12
22
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2558 2015-11-27 17:19:38
23
การบริหารงานโปร่งใส 2015-11-27 17:20:26
24
รายงานผลการปฏิบัติงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงยประมาณ 2557 2015-11-27 17:21:01
25
แผนผังการให้บริการประชาชน 2015-11-27 18:01:34
26
แบบยื่นคำร้องทั่วไป 2018-10-03 16:13:02
27
รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงโครงการลดขั้นตอนจัดเก็บขยะมูลฝอย 2018-10-19 10:35:36
28
คู่มือ การร้องเรียน 2018-10-19 10:40:20
29
คู่มือ การจัดเก็บขยะมูลฝอย 2018-10-19 10:41:30
30
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ปี 2562 2019-06-21 12:20:35
31
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ปี 2563 2020-07-08 12:24:30