พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ


การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 2018-10-25 15:18:14
1
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 2018-10-25 15:38:50
2
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 2018-10-25 15:36:35
3
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 2018-10-25 15:40:47
4
การจดทะเบียนพาณิชย์ (แปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2018-10-25 15:44:00
5
การแจ้งถมดิน 2018-10-25 15:45:45
6
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 2018-10-25 15:47:10
7
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 2018-10-25 15:50:43
8
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 2018-10-25 16:00:12
9
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 2018-10-25 16:02:29
10
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 2018-10-25 16:04:48
11
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2018-10-25 16:14:53
12
การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 2018-10-25 16:19:25
13
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2018-10-25 16:21:31
14
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 2018-10-25 16:23:40
15
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนส่งปฏิกูล 2018-10-25 16:27:48
16
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนส่งปฏิกูล 2018-10-25 16:30:38
17
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออก ของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 2018-10-25 16:33:26
18
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2018-10-25 16:34:47
19
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2018-10-25 16:36:08
20
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 2018-10-25 16:39:15
21
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2018-10-25 16:49:43
22
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 2018-10-25 16:52:04
23
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 2018-10-25 16:53:15
24
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 2018-10-25 16:54:55
25
การแจ้งขุดดิน 2018-10-25 16:58:40
26
การรับชำระภาษีป้าย 2018-10-25 17:01:12
27
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2553 2018-10-25 17:04:12
28
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2018-10-25 17:06:57
29
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 2018-10-25 17:11:01
30
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2018-10-25 17:13:04
31
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 2018-10-25 17:16:47
32
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2018-10-25 17:19:10
33
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2018-10-25 17:20:20
34
ข้อบัญญัตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557 2018-10-25 17:22:14
35
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 2018-10-25 17:24:10
36
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่่วไป 2018-10-25 17:25:46
37
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2018-10-25 17:28:15
38
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ส.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2018-10-25 17:30:25
39
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2018-10-25 17:31:53
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย