พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 2018-10-25 15:18:14
1
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 2018-10-25 15:38:50
2
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 2018-10-25 15:36:35
3
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 2018-10-25 15:40:47
4
การจดทะเบียนพาณิชย์ (แปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2018-10-25 15:44:00
5
การแจ้งถมดิน 2018-10-25 15:45:45
6
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 2018-10-25 15:47:10
7
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 2018-10-25 15:50:43
8
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 2018-10-25 16:00:12
9
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 2018-10-25 16:02:29
10
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 2018-10-25 16:04:48
11
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2018-10-25 16:14:53
12
การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 2018-10-25 16:19:25
13
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2018-10-25 16:21:31
14
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 2018-10-25 16:23:40
15
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนส่งปฏิกูล 2018-10-25 16:27:48
16
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนส่งปฏิกูล 2018-10-25 16:30:38
17
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออก ของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 2018-10-25 16:33:26
18
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2018-10-25 16:34:47
19
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 2018-10-25 16:36:08
20
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 2018-10-25 16:39:15
21
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2018-10-25 16:49:43
22
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 2018-10-25 16:52:04
23
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 2018-10-25 16:53:15
24
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 2018-10-25 16:54:55
25
การแจ้งขุดดิน 2018-10-25 16:58:40
26
การรับชำระภาษีป้าย 2018-10-25 17:01:12
27
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2553 2018-10-25 17:04:12
28
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2018-10-25 17:06:57
29
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 2018-10-25 17:11:01
30
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2018-10-25 17:13:04
31
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 2018-10-25 17:16:47
32
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2018-10-25 17:19:10
33
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2018-10-25 17:20:20
34
ข้อบัญญัตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2557 2018-10-25 17:22:14
35
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 2018-10-25 17:24:10
36
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่่วไป 2018-10-25 17:25:46
37
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2018-10-25 17:28:15
38
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ส.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 2018-10-25 17:30:25
39
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 2018-10-25 17:31:53
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย