พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ


พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 2013-04-11 15:47:32
1
พรบ.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบป 2013-04-11 15:48:16
2
พรบ.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายปี2549 2013-04-11 15:48:40
3
พรบ.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 2013-04-11 15:49:03
4
พรบ.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) 2013-04-11 15:49:27
5
พรบ.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือ พ.ศ.2535 2013-04-11 15:50:28
6
พรบ.พระราชบัยัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 2013-04-11 15:51:05
7
พรบ.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลและรักษาและคุ้มครองพ.ศ.2544 2013-04-11 15:51:31
8
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 2013-04-11 15:51:55
9
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 2013-04-11 15:52:28
10
พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 2013-04-11 15:53:00
11
รบ.การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 2013-04-11 15:53:31
12
รบ.งบประมาณ 2013-04-11 15:53:53
13
รบ.นอกเวลาราชการ 2013-04-11 15:54:18
14
รบ.มท.ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2538 2013-04-11 15:54:48
15
รบ.มท.ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2538 แก้ไข ฉ.3 พ.ศ. 2544 2013-04-11 15:55:13
16
รบ.มท.ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2538 แก้ไข ฉ.4 พ.ศ. 2547 2013-04-11 15:55:37
17
รบ.มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 2013-04-11 15:56:02
18
รบ.ว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ 2013-04-11 15:56:31
19
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 2013-04-11 15:56:55
20
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 2019-06-27 22:03:30
21
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 2019-06-27 22:04:57
22
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 2019-06-27 22:05:52
23
ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 2019-06-27 22:06:49
24
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 2019-06-27 22:08:30
25
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 2019-06-27 22:09:45
26
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่วบ้านช้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548 2019-06-27 22:10:42
27
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 2019-06-27 22:11:37
28
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช้าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 2019-06-27 22:12:36
29
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 2019-06-27 22:13:19
30
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท พ.ศ.2560 2019-06-27 22:20:19
31
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 2019-06-27 22:20:57
32
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่่่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ของ อปท (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 2019-06-27 22:23:57
33
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาของบ อปท.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 2020-04-22 16:23:34
34
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 2020-04-22 16:24:21
35
พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2549 2020-04-23 15:14:13
36
พระราชกฤษฎีกา กำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 พ.ศ.2501 2020-04-23 15:15:03
37
พระราชกฤษฎีกา ค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 2020-04-23 15:17:12
38
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 2020-04-23 15:18:07
39
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 2020-04-23 15:18:45
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย