พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 2013-04-11 15:47:32
1
พรบ.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบป 2013-04-11 15:48:16
2
พรบ.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายปี2549 2013-04-11 15:48:40
3
พรบ.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 2013-04-11 15:49:03
4
พรบ.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) 2013-04-11 15:49:27
5
พรบ.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือ พ.ศ.2535 2013-04-11 15:50:28
6
พรบ.พระราชบัยัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 2013-04-11 15:51:05
7
พรบ.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลและรักษาและคุ้มครองพ.ศ.2544 2013-04-11 15:51:31
8
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 2013-04-11 15:51:55
9
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 2013-04-11 15:52:28
10
พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 2013-04-11 15:53:00
11
รบ.การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 2013-04-11 15:53:31
12
รบ.งบประมาณ 2013-04-11 15:53:53
13
รบ.นอกเวลาราชการ 2013-04-11 15:54:18
14
รบ.มท.ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2538 2013-04-11 15:54:48
15
รบ.มท.ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2538 แก้ไข ฉ.3 พ.ศ. 2544 2013-04-11 15:55:13
16
รบ.มท.ว่าด้วยการพัสดุของ อปท. พ.ศ.2538 แก้ไข ฉ.4 พ.ศ. 2547 2013-04-11 15:55:37
17
รบ.มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 2013-04-11 15:56:02
18
รบ.ว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ 2013-04-11 15:56:31
19
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 2013-04-11 15:56:55
20
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 2019-06-27 22:03:30
21
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 2019-06-27 22:04:57
22
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 2019-06-27 22:05:52
23
ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 2019-06-27 22:06:49
24
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 2019-06-27 22:08:30
25
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 2019-06-27 22:09:45
26
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่วบ้านช้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2548 2019-06-27 22:10:42
27
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 2019-06-27 22:11:37
28
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช้าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 2019-06-27 22:12:36
29
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 2019-06-27 22:13:19
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย