พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงโครงการลดขั้นตอนจัดเก็บขยะมูลฝอย 2018-10-19 10:44:24
1
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 2018-11-15 11:36:24
2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 2019-04-03 14:57:18
3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 2019-06-25 10:47:48
4
ปรับปรุงภารกิจ พ.ศ.2561 2019-06-25 15:17:53
5
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี พ.ศ.2561-2563 2019-06-26 10:08:28
6
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-26 11:14:08
7
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-26 11:15:27
8
ประกาศหลักเกณฑ์ประะเมินผลการปฏิบัติงาน คร้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 2019-06-26 16:09:54
9
ประกาศหลักเกณฑ์ประะเมินผลการปฏิบัติงาน คร้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ปีงบประมาณ 2562 2019-06-26 16:10:32
10
ประกาศฯเรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-26 16:11:39
11
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2562 2019-06-27 11:46:51
12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-27 11:55:39
13
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2019-06-27 12:04:18
14
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 2019-06-27 14:57:02
15
มาตรดารป้องกันการรับสินบน 2019-06-27 15:08:47
16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2019-06-27 15:30:41
17
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล 2019-06-27 15:41:22
18
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง การก าหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-27 21:49:53
19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2019-06-27 21:44:38