พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ


รายงานผลการดำเนินการปรับปรุง โครงการลดขั้นตอนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2562 2020-07-22 19:43:32
1
รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงโครงการลดขั้นตอนจัดเก็บขยะมูลฝอย 2018-10-19 10:44:24
2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 2018-11-15 11:36:24
3
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 2019-04-03 14:57:18
4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 2019-06-25 10:47:48
5
ปรับปรุงภารกิจ พ.ศ.2561 2019-06-25 15:17:53
6
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปี พ.ศ.2561-2563 2019-06-26 10:08:28
7
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 2019-06-26 11:14:08
8
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2562 2019-06-26 11:15:27
9
ประกาศหลักเกณฑ์ประะเมินผลการปฏิบัติงาน คร้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 2019-06-26 16:09:54
10
ประกาศหลักเกณฑ์ประะเมินผลการปฏิบัติงาน คร้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง) ปีงบประมาณ 2562 2019-06-26 16:10:32
11
ประกาศฯเรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-26 16:11:39
12
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2562 2019-06-27 11:46:51
13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-27 11:55:39
14
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2019-06-27 12:04:18
15
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 2019-06-27 14:57:02
16
มาตรดารป้องกันการรับสินบน 2019-06-27 15:08:47
17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2019-06-27 15:30:41
18
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล 2019-06-27 15:41:22
19
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง การก าหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-06-27 21:49:53
20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2019-06-27 21:44:38
21
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 2020-04-27 11:29:48
22
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 2020-07-02 11:57:52
23
ประกาศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนทุุจริต 2563 2020-07-03 15:18:44
24
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนทุุจริต2563 2020-07-03 15:24:56
25
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน 2563 2020-07-03 15:57:10
26
ประกาศฯเรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-09 19:48:38
27
ประกาศหลักเกณฑ์ประะเมินผลการปฏิบัติงาน คร้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 2020-07-09 19:49:25
28
ประกาศหลักเกณฑ์ประะเมินผลการปฏิบัติงาน คร้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 2020-07-09 19:49:57
29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การกำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-07-10 21:11:14
30
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2563 2020-07-10 22:00:52
31
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม ปี พ.ศ.2563 2020-07-10 22:01:47
32
แนวทางการให้ อบต. เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2563 2020-07-12 15:09:36
33
มาตรการต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร ปี 2563 2020-07-12 18:19:55
34
ประกาศใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ปี 2563 2020-07-12 18:27:36
35
ประกาศ One Stop Service ปี2563 2020-07-12 19:23:06
36
แผนปฎิบัติการประจำปี 2562 2020-08-06 14:29:13
37
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 2020-08-07 14:49:05