พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ


โครงการลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,5 2011-06-24 10:17:15
1
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,4,7 2011-06-24 10:18:43
2
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 5-6 2011-06-24 10:21:16
3
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านนางวรรณา เหล็กเพ็ชร ถึงสวนนายวีระ อยู่ภู่ หมู่ที 2011-06-24 10:24:21
4
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่เชียร ถาวร ถึงห 2011-06-24 10:28:16
5
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายทางเข้าวัดดอนกระสังข์ หมู่ที่ 5 2011-06-24 10:29:31
6
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.สายหน้าบ้านนายสมทบ เพ็ชรชง ถึงรั้ว 2011-06-24 10:31:32
7
ประกาศแจ้งตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนประดู่ถึงบ้านใต้ หมู่ที่ 5-6 2011-12-21 11:59:47
8
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนประดู่ถึงบ้านใต้ หมู่ที่ 5-6 ตำบลบ้านร่อม 2011-12-21 11:24:47
9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเจริญ หมู่ที่ 1 2012-09-21 14:52:15
10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางลำพล - บ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 7 2012-09-21 14:53:10
11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าบ้านนายบุญช่วย สนหอม - บ้านนายภูชิต หมู่ที่ 6 2012-09-21 14:53:42
12
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถมดินหน้าบ้านนายเสือ หมู่ที่ 1 2012-09-21 14:54:13
13
โครงการวางท่อระบายน้ำจากนานายสุรินทร์ ฉัตรแก้ว - นานายประชวน หมู่ที่ 5 2012-09-21 14:54:47
14
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าประตูน้ำบ้านร่อม หมู่ที่ 3 ต.บ้านร่อม 2013-04-29 14:03:58
15
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมพร-บ้านนางสังวาลย์ หมู่ที่ 6 2013-09-04 09:47:22
16
โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายจำลอง-นานายประทีป แก้วบุปผา หมู่ที่ 5 2013-09-04 09:47:52
17
โครงการก่อสร้างห้องสุขาชาย หญิง อบต. บ้านร่อม หมู่ที่ 2 2013-09-04 09:48:26
18
โครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนลาดยางสายเข้า อบต.บ้านร่อม หมู่ที่ 3 2013-09-04 09:48:54
19
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ 2 2013-09-04 09:49:39
20
โครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนสายเข้าวัดดอนประดู่-หน้าร้านค้านางชุม อาจหาญ หมู่ที่ 5 2013-09-04 09:50:10
21
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 2015-10-20 11:13:48
22
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลตกค 2015-10-20 11:14:30
23
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมคืนผิวจราจรบริเวณบ้านนางสัมฤทธ 2015-10-20 11:15:03
24
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้ 2015-10-20 11:15:45
25
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรต่อจากบ้านนางจำลอง 2015-10-20 11:16:37
26
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 2015-10-20 11:17:04
27
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 2015-10-20 11:17:25
28
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 2015-10-20 11:17:47
29
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด cctv 2016-01-14 15:18:04
30
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 2016-10-11 15:23:46
31
โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลติกคอนกรีตปิดทับ หน้าบ้านนายจุมพร รอดทุกข์ ม.9 2017-10-17 16:05:03
32
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานางสาวแพรว เรืองเวหา ม.5 2017-10-17 16:05:54
33
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองขนิ้ม ถึงคลองตัน ม.5 2017-10-17 16:06:34
34
โครงการลอกท่อรางระบายน้ำที่ตื้นเขิน พร้อมเทปูนทรายปรับระดับท้องรางระบายน้ำ บริเวณบ้นนายประสิทธิ์ เหล็กเพชร ม.7 2017-10-17 16:07:29
35
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายวันเดิม พุ่มวันเพ็ญ ม.4 2017-10-17 16:08:13
36
โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายสมนึก ดาราเรือง ม.5 2017-10-17 16:09:07
37
โครงการซ่อมแซมประปาบาดาล ม.9 2017-10-17 16:09:27
38
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ม. 6 2017-10-17 16:10:06
39
โครงการก่สอร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายสุนทร ปานผึ้ง หมู่ที่ 7 2017-10-17 16:36:14
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย