บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิด
     การมีส่วนร่วม

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
      รายจ่ายรายปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงาน
    รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การป้องกันการทุจริต
    รอบ 6 เดือน

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายนิวัฒน์ นาคศรีม่วง ถึงสวนลุงปา หมู่ที่ 9  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริวเณ คลองส่งน้ำ ร7ซ ถึงนายสมชายติดเขตตำบลโคกใหญ่ หมู่ที่ 4  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรลูกรังบริเวณจาก รพ.สต.บ้านร่อม ถึงนานายแฟง คงรื่น หมู่ที่ 8  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ่บริเวณบ้านนายสนั่น สิงหฬ ถึงบ้านนายชาญ ส่างสาร หมู่ที่ 4  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้า คสล.บริเวณบ้านนายอำนาจ เพ็งจันทร์ ถึงบ้านนายช้อย ยี่โสดสารี หมู่ที่ 4  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายพา พรหมมณี ถึงบ้านนายทม อินทร์งาม หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายจิตกร ชื่นจิตร ถึงถนนทางหลวง หมายเลข 3467 หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายดำเนิน ภมร ถึงบ้านนางวันเพ็ญ ยุกิจภูติ หมู่ที่ 5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าเรือ หมู่ที่ 3  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายขวัญนา ลิ่มจันทร์ ถึงบ้านนางเฉลิม คีรีรัตน์ หมู่ที่ 5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายสุรินทร์ ฉัตรแก้ว หมู่ที่ 5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังสำนักงาน อบต.บ้านร่อม ถึงบ้านนางจำรัส เลิศใต้หล้า หมู่ที่ 2  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมหล็กบริเวณบ้านนายสมนึก ดาราเรือง ถึงบ้านนายขวัญนา ลิ่มจันทร์ หมู่่ที่ 5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ บริเวณนานายสมชัย แจ้งวิจิตต์ ถึงนานายสมทบ เพ็ชรชง หมู่ที่ 6  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางสาธารณประโยชน์หน้าวัดบ้านร่อม หมู่ที่ 2  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากลานโคกโพธิ์ หมู่ที่ 9 ถึงนานายชาญ แจ้งวิจิตร หมู่ที่ 5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางสาธารณประโยชน์นานายทนงค์ อยู่เลิศ หมู่ที่ 4  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมเปลี่ยนฝาเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำและฝา คสล. บริเวณ หมู่ที่ 3  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายบุญช่วย สนหอม หมู่ที่ 6  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 6  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล. บริเวณบ้านนางสุนันนท์ อยู่ทิม หมู่ที่ 9  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนนายสมพร พูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายอนุชา ระษารักษถึงบ้านนายเติม สละมัจฉา ม.5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายอนุชา ระษารักษถึงบ้านนายเติม สละมัจฉา ม.5  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ ทางเข้าดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ ทางเข้าดอนกระสังข์ หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเผลการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายวิโรจ ภมร หมู่ที่ 5  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณบ้านนายวิโรจ ภมร หมู่ที่ 5  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณประตูน้ำทางเข้าบ้านร่อม ม.3  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปิดทับ บริเวณประตูน้ำทางเข้าบ้านร่อม ม.3  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ จำนวน 1 เครื่อง  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมลาน คสล.บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมลาน คสล.บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 1  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมคืนผิวจราจรลูกรัง บริเวณสะพานคู่ หมู่ที่ 1  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมคืนผิวจราจรลูกรัง บริเวณสะพานคู่ หมู่ที่ 1  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคสล.พร้อมอ่างคสล.พร้อมถมดินลูกรัง บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าเรือ ม.3  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคสล.พร้อมอ่างคสล.พร้อมถมดินลูกรัง บริเวณหน้าสหกรณ์การเกษตรอำเภอท่าเรือ ม.3  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังสำนักงาน อบต.บ้านร่อม ม.2  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังสำนักงาน อบต.บ้านร่อม ม.2  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวัน ศพด.ดอนประดู่ เดือนสค 2562  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวัน ศพด.บ้านร่อม เดือนสค 2562  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด จำนวน 6 เครื่อง  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อลูกรัง จำนวน 125 คิว  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 5 ชุด  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.บ้านนายพนม พุ่มวันเพ็ญ ม.6  
   
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล.บ้านนายพนม พุ่มวันเพ็ญ ม.6  
   
แจ้งผลการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวัน ศพด.บ้านร่อม เดือนกค 2562  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย