พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,5 2011-06-24 10:17:15
1
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,4,7 2011-06-24 10:18:43
2
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 5-6 2011-06-24 10:21:16
3
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านนางวรรณา เหล็กเพ็ชร ถึงสวนนายวีระ อยู่ภู่ หมู่ที 2011-06-24 10:24:21
4
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่เชียร ถาวร ถึงห 2011-06-24 10:28:16
5
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายทางเข้าวัดดอนกระสังข์ หมู่ที่ 5 2011-06-24 10:29:31
6
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.สายหน้าบ้านนายสมทบ เพ็ชรชง ถึงรั้ว 2011-06-24 10:31:32
7
ประกาศแจ้งตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนประดู่ถึงบ้านใต้ หมู่ที่ 5-6 2011-12-21 11:59:47
8
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนประดู่ถึงบ้านใต้ หมู่ที่ 5-6 ตำบลบ้านร่อม 2011-12-21 11:24:47
9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเจริญ หมู่ที่ 1 2012-09-21 14:52:15
10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางลำพล - บ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 7 2012-09-21 14:53:10
11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าบ้านนายบุญช่วย สนหอม - บ้านนายภูชิต หมู่ที่ 6 2012-09-21 14:53:42
12
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถมดินหน้าบ้านนายเสือ หมู่ที่ 1 2012-09-21 14:54:13
13
โครงการวางท่อระบายน้ำจากนานายสุรินทร์ ฉัตรแก้ว - นานายประชวน หมู่ที่ 5 2012-09-21 14:54:47
14
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าประตูน้ำบ้านร่อม หมู่ที่ 3 ต.บ้านร่อม 2013-04-29 14:03:58
15
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมพร-บ้านนางสังวาลย์ หมู่ที่ 6 2013-09-04 09:47:22
16
โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายจำลอง-นานายประทีป แก้วบุปผา หมู่ที่ 5 2013-09-04 09:47:52
17
โครงการก่อสร้างห้องสุขาชาย หญิง อบต. บ้านร่อม หมู่ที่ 2 2013-09-04 09:48:26
18
โครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนลาดยางสายเข้า อบต.บ้านร่อม หมู่ที่ 3 2013-09-04 09:48:54
19
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ 2 2013-09-04 09:49:39
20
โครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนสายเข้าวัดดอนประดู่-หน้าร้านค้านางชุม อาจหาญ หมู่ที่ 5 2013-09-04 09:50:10
21
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 2015-10-20 11:13:48
22
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลตกค 2015-10-20 11:14:30
23
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมคืนผิวจราจรบริเวณบ้านนางสัมฤทธ 2015-10-20 11:15:03
24
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้ 2015-10-20 11:15:45
25
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรต่อจากบ้านนางจำลอง 2015-10-20 11:16:37
26
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 2015-10-20 11:17:04
27
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 2015-10-20 11:17:25
28
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 2015-10-20 11:17:47
29
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด cctv 2016-01-14 15:18:04
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย