พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 2018-10-10 14:20:39
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาพัฒนาบ่อบาดาลและซ่อมเปลี่ยนประปาบาดาลบริเวณถังประปา หมู่ที่ 9 2018-10-10 14:22:13
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำ-ค่าขยะ หมู่ที่ 1-9 ตำบลบ้านร่อม 2018-10-10 14:28:07
3
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,5 ต.บ้านร่อม 2011-06-23 15:15:17
4
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,4,5,7 ต.บ้านร่อม 2011-06-23 15:16:26
5
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1,2,5,6 ต.บ้านร่อม 2011-06-23 15:17:25
6
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าบ้านนางวรรณา เหล็กเพ็ชร ถึงสวนนายวีระ อยู่ภู่ หมู่ที 2011-06-23 15:18:30
7
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่เชียร ถาวร ถึงห 2011-06-23 15:20:09
8
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายทางเข้าวัดดอนประดู่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านร่อม 2011-06-23 15:21:08
9
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายหน้าบ้านนายสมทบ เพ็ชรชง ถึงรั 2011-06-23 15:22:10
10
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนประดู่ถึงบ้านใต้ หมู่ท 2011-09-05 09:32:01
11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถมดินหน้าบ้านนายเสือ หมู 2012-09-21 14:46:42
12
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากนานายสุรินทร์ ฉัตรแก้ว - นานายป 2012-09-21 14:47:53
13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางลำพล -บ้าน 2012-09-21 14:49:19
14
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายบุญช่วย สนหอม - บ้าน 2012-09-21 14:50:10
15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเจริญ หมู่ที่ 2012-09-21 14:50:49
16
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าประตูน้ำบ้านร่อม 2012-09-21 14:51:24
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิล 2018-10-10 14:28:50
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจัดเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 2018-10-10 14:29:48
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 2018-10-10 14:30:23
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 2018-10-10 14:30:48
21
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กจากบ้านนายสมพร-บ้านนางสังวาลย์ หมู่ 2013-05-21 11:01:06
22
ผลประกาศสอบราคาโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน ผญ.สมัคร แก้วโรจน์-บ้านนาง 2013-05-21 11:01:58
23
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายจำลอง-นานายประทีป แก้วบุปผา หมุ่ที่ 5 2013-05-21 11:02:46
24
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสละ โกมุทมาศ-หน้าบ้านกำนันสยาม แจ่มจำรั 2013-05-21 11:03:37
25
ผลประกาศสอบราคาโครงการริ้อรางระบายน้ำเดิมและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายพินิจ 2013-05-21 11:04:26
26
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนสายเข้าวัดดอนประดู่-หน้าร้านนางชุม อาจหาญ ห 2013-05-21 11:05:26
27
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่ะระบายน้ำจากถนนลาดยาง สายเข้า อบต.บ้านร่อม หมู่ที่ 3 2013-05-21 11:06:02
28
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง อบต.บ้านร่อม หมู่ที่ 2 2013-05-21 11:06:31
29
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ 2 2013-05-21 11:07:05
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมของที่ระลึก 2018-10-10 14:31:12
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2018-10-10 14:31:57
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะและถังน้ำพร้อมฝา 2018-10-10 14:33:42
33
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนค 2014-09-09 14:28:27
34
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านร่อม 2014-11-10 11:20:54
35
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านนางสัมฤทธิ์ - บ้านนางสายหยุด 2015-05-15 09:54:50
36
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณหน้าบ้านนางจำรัส เลิศใต้หล้า - 2015-05-15 09:55:39
37
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 2015-05-15 09:56:13
38
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมขยายผิวจราจรต่อจากบ้านนายจำลอง แสงดาว 2015-05-15 09:56:56
39
ผลประกาศสอบราคาก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้ 2015-05-15 09:58:43
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย