บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิด
     การมีส่วนร่วม

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
      รายจ่ายรายปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงาน
    รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การป้องกันการทุจริต
    รอบ 6 เดือน

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานางบุญเสริม รัตน์ห่วง ถึงนานายเปียก กะมะเรินท่ร์ หมู่ที่ 5 ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยาโดยวิธีคัดเลือก  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนางสุภาพ อนุโชติ หมู่ที่ 3  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 16 จุด  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนใบพัดปั้้มสูบน้ำมอเตอร์ประปาหมู่บ้าน หลังสำนักงาน อบต.บ้านร่อม หมู่ที่ 2  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อประปา หมู่ที่ 3  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมยกระดับฝาเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนปั้มสูบน้ำมอเตอร์ บ้านนายมานิต ยุกิจภูติ หมูู่ที่ 5  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถังเก็บน้ำประปาทรงลูกบอล บริเวณบ้านนายมานิต ยุกิจภูติ หมู่ที 5  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อประปา หมู่ที่ 2  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านร่อม  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกระจกโค้ง จำนวน 29 ชุด  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 25 ชุด  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองช่าง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำปรปา  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 27 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบัานงานครัว ศพด.บ้านร่อม  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.บ้านร่อม  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านร่อม  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 7 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำแก้ว จำนวน 10 ลัง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากแบบอินฟาเรด จำนวน 12 อัน  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสาวศิริพร พุทธโชติ ม.6  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในตำบลบ้านร่อม เดือนกุมภาพันธ์ 2563  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 กล่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน 1 รูป  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ บริเวณหมู่ที่้ 2 ตำบลบ้านร่อม  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จำนวน 5 ป้าย  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืิ้อวัสดุน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลูกรัง จำนวน 15 คิว  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลงาน ของ อบต. และประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี จำนวน 1,100 ชุด  
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย