พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
รายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-10-05 18:20:11
1
รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 2018-11-13 16:29:27
2
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน 2018-11-15 10:26:25
3
การประชาคมหมู่บ้าน และแจ้งมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561- 29 มกราคม 2561 2018-11-15 10:56:42
4
ประชุมพนักงานส่วนตำบล และแจ้งมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2018-11-15 11:11:44
5
รายงานผลการดำเนินการแผนทุจริต ปี 2562 2018-11-19 16:11:37
6
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2019-06-24 15:49:39
7
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2562 2019-06-24 16:19:09
8
สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรทำนาประจำปี พ.ศ. 2561 2019-06-25 16:10:39
9
รายงานผลการดำเนินการแผนทุจริต ปี 2562 รายละเอียดโครงการ 2019-06-25 20:41:26
10
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 2019-06-27 21:59:02
11
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 1/2562 2019-06-27 10:52:46
12
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ้านร่อม 2019-06-27 11:35:22
13
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2563 2020-06-30 11:47:03
14
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 2020-07-09 11:02:05
15
รายงานการกำกับติดตามการดำนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 2020-07-09 12:30:45
16
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อบต.บ้านร่อม ปี พ.ศ.2562 2020-07-12 12:34:36
17
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 2020-07-13 10:05:01
18
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2563 2020-07-13 13:40:27
19
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 2020-07-14 10:09:41
20
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 2020-07-14 10:36:06
21
รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2563 2020-07-14 17:11:28
22
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 2020-07-14 17:21:49
23
รายยงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 2020-07-14 23:37:07
24
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 2020-07-14 18:49:39
25
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 2020-08-06 14:29:38