พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ


รายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-10-05 18:20:11
1
รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 2018-11-13 16:29:27
2
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน 2018-11-15 10:26:25
3
การประชาคมหมู่บ้าน และแจ้งมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561- 29 มกราคม 2561 2018-11-15 10:56:42
4
ประชุมพนักงานส่วนตำบล และแจ้งมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2018-11-15 11:11:44
5
รายงานผลการดำเนินการแผนทุจริต ปี 2562 2018-11-19 16:11:37
6
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2019-06-24 15:49:39
7
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2562 2019-06-24 16:19:09
8
สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรทำนาประจำปี พ.ศ. 2561 2019-06-25 16:10:39
9
รายงานผลการดำเนินการแผนทุจริต ปี 2562 รายละเอียดโครงการ 2019-06-25 20:41:26
10
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 2019-06-27 21:59:02
11
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งที่ 1/2562 2019-06-27 10:52:46
12
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ้านร่อม 2019-06-27 11:35:22
13
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2563 2020-06-30 11:47:03
14
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 2020-07-09 11:02:05
15
รายงานการกำกับติดตามการดำนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 2020-07-09 12:30:45
16
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อบต.บ้านร่อม ปี พ.ศ.2562 2020-07-12 12:34:36
17
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 2020-07-13 10:05:01
18
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2563 2020-07-13 13:40:27
19
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 2020-07-14 10:09:41
20
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 2020-07-14 10:36:06
21
รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2563 2020-07-14 17:11:28
22
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 2020-07-14 17:21:49
23
รายยงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 2020-07-14 23:37:07
24
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 2020-07-14 18:49:39
25
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 2020-08-06 14:29:38