พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ


โอนงยประมาณ ครั้งที่ 7/2562 คณะผู้บริหาร 2020-07-22 12:24:24
1
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 8/2562 คณะผู้บริหาร 2020-07-22 14:44:35
2
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 9/2562 คณะผู้บริหาร 2020-07-22 16:10:55
3
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 10/2562 คณะผู้บริหาร 2020-07-22 16:31:53
4
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 1/2563 คณะผู้บริหาร 2020-07-22 17:00:23
5
โอนงบปี 5 - 2561 2018-10-03 10:47:12
6
โอนงบปี 3 - 2561 2018-10-03 10:46:45
7
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 2/2563 คณะผู้บริหาร 2020-07-23 12:22:01
8
โอนงบปี 1 - 2561 2018-10-03 10:46:14
9
โอนงบปี 2 - 2561 2018-10-03 10:46:34
10
ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 3/2563 คณะผู้บริหาร 2020-07-23 12:37:16
11
โอนงบปี 6 - 2561 2018-10-03 10:47:50
12
โอนงบปี 4 - 2561 2018-10-03 10:47:01
13
โอนงบปี สภา 1 - 2561 2018-10-03 10:48:08
14
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 4/2563 คณะผู้บริหาร 2020-07-23 16:21:27
15
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 5/2563 คณะผู้บริหาร 2020-07-23 16:31:10
16
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 6/2563 คณะผู้บริหาร 2020-07-23 16:41:35
17
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 7/2563 คณะผู้บริหาร 2020-07-23 16:55:21
18
โอนสภาฯ ครั้งที่ 1/2562 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 2019-06-24 15:13:17
19
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 1/2562 คณะผู้บริหาร 2019-06-24 15:13:55
20
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 2/2562 คณะผู้บริหาร 2019-06-24 15:14:20
21
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 3/2562 คณะผู้บริหาร 2019-06-24 15:14:45
22
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 4/2562 คณะผู้บริหาร 2019-06-24 15:15:05
23
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 5/2562 คณะผู้บริหาร 2019-06-24 15:15:43
24
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 6/2562 คณะผู้บริหาร 2019-07-26 16:53:23