พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ


งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายปี 2552 2010-03-24 12:43:47
1
รายงานประมาณรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2553 2010-06-23 19:54:24
2
รายงานสถานถะการเงิน ปี 2552 (งบการเงิน) 2010-08-01 20:17:39
3
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2554 2012-07-04 10:19:50
4
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 2015-10-20 11:01:42
5
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 2015-10-20 11:00:50
6
รายงานงบประจำเดือน มีนาคม 2560 2018-06-28 10:15:21
7
รายงานงบประจำเดือน เมษายน 2560 2018-06-28 10:15:46
8
รายงานงบประจำเดือน พฤษ๋ภาคม 2560 2018-06-28 10:16:06
9
รายงานงบประจำเดือน มิถุนายน 2560 2018-06-28 10:16:26
10
รายงานงบประจำเดือน กรกฎาคม 2560 2018-06-28 10:16:43
11
รายงานงบประจำเดือน สิงหาคม 2560 2018-06-28 10:17:01
12
รายงานงบประจำเดือน กันยายน 2560 2018-06-28 10:17:15
13
รายงานฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 2018-06-28 10:17:51
14
รายงานงบประจำเดือน ตุุลาคม 2560 2018-06-28 10:18:13
15
รายงานงบประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 2018-06-28 10:18:31
16
รายงานงบประจำเดือน ธันวาคม 2560 2018-06-28 10:18:46
17
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2561 2018-06-28 10:19:02
18
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-06-28 10:19:18
19
รายงานงบประจำเดือนมีนาคม 2561 2018-06-28 10:19:36
20
รายงานงบประจำเดือนเมษายน 2561 2018-06-28 10:19:51
21
รายงานงบประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-06-28 10:20:09
22
รายงานฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 2018-06-28 10:23:10
23
รายงานงบประจำเดือนตุลาคม 2559 2018-06-28 10:23:33
24
รายงานงบประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 2018-06-28 10:23:49
25
รายงานงบประจำเดือนธันวาคม 2559 2018-06-28 10:24:04
26
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2560 2018-06-28 10:24:19
27
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 2018-06-28 10:24:37
28
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 2018-07-10 14:56:55
29
งบการเงินประขำปี 2561 2018-10-16 10:52:27
30
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 2018-11-13 16:33:13
31
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 2018-11-13 16:34:41
32
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงยประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน แรก 2019-06-25 12:19:39
33
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1(ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) 2020-07-13 23:02:11
34
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2(มกราคม 2563 - มีนาคม 2563) 2020-07-13 23:02:59
35
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงยประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน หลัง 2020-07-13 23:35:28
36
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 2020-07-14 17:38:57
37
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2020-12-28 12:08:02