บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
    การให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายรายปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้
   จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
    การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แนวทางปฏิบัติการจัดการ
    เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
   ส่วนร่วม

รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

การสร้างวัฒนธรรม
     No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย
     No Gift Policy

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
    ประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการ
    ความเสี่ยงการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการ
    ป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
    ทุจริตประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติประจำปี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
    ตามไตรมาส

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
รายงานแสดงงบรายรับ-รายจ่าย
ประมวลจริยธรรมสำหรับ
    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรม
    เจ้าหน้าที่รัฐ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
      ต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      มีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
    การทุจริต

มาตราการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกัน
    ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
    กับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้
    ดุลพินิจ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
   ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการ
  ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  ภายในหน่วยงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์อบต.
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือธันวาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แผ่นที่ 2  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แผ่นที่ 1  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย