บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิด
     การมีส่วนร่วม

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
      รายจ่ายรายปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงาน
    รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การป้องกันการทุจริต
    รอบ 6 เดือน

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือธันวาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แผ่นที่ 2  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แผ่นที่ 1  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561  
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561 (แผ่นที่ 2)  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561 (แผ่นที่1)  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 แผ่นที่ 2  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 แผ่นที่ 1  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย