พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ


รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 2010-06-24 10:35:26
1
แบบ ผด.1 /2553 2010-08-01 20:00:57
2
แบบ ผด.2 / 2553 2010-08-01 20:01:55
3
แบบ ผด 3 / 2553 2010-08-01 20:04:02
4
แบบ ผด.1/2554 2011-06-23 14:52:51
5
แบบ ผด.2/2554 2011-06-23 14:54:03
6
แบบ ผด.3/2554 2011-06-23 14:56:51
7
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:07:13
8
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:08:02
9
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:09:29
10
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:10:40
11
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:11:29
12
แผนจัดหาพัสดุ ผด.3 ปี 2555 งวดที่ 1 2012-04-05 11:20:57
13
แผนจัดหาพัสดุ ผด.1 ปี 2556 2012-10-26 13:43:32
14
แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ปี 2556 2012-10-26 13:44:03
15
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด. 5 ปี 2556 2012-10-26 13:44:43
16
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2556 2012-10-26 13:45:30
17
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556 2012-10-26 13:45:59
18
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2557 2014-05-22 14:29:44
19
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี 2557 2014-05-22 14:27:21
20
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2557 2014-05-22 14:30:58
21
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1 และ ผด. 2) ปี 2558 2014-10-16 11:33:15
22
แผนจัดหาพัสดุ ผด. 5 ปี 2558 ประกาศแผนจัดหาพัสดุและประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ป 2014-10-16 11:38:52
23
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี 2559 2015-10-07 11:39:01
24
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปีงบประมาณ 2559 2015-10-07 16:29:57
25
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559 2015-10-08 16:10:32
26
ประกาศแผนพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 2015-11-03 16:15:14
27
แผนจัดหาพัสดุ (ผด1) ปี 2560 2016-11-02 14:37:23
28
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2560 2016-11-02 14:38:02
29
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2560 2016-11-02 15:11:13
30
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 2016-11-02 15:13:21
31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 2017-10-02 16:50:02
32
แผนจัดหาพัสดุ (ผด1) ปี 2561 2017-10-12 10:16:29
33
แผนจัดหาพัสดุ (ผด2) ปี 2561 2017-10-12 10:22:33
34
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2561 2017-10-12 10:24:20
35
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 2017-10-12 10:26:09
36
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2562 2018-11-13 15:09:05
37
แผนจัดหาพัสดุ ผด.1 ปี 2562 2018-11-13 15:16:22
38
แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ปี 2562 2018-11-13 15:19:54
39
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.5 ปี 2562 2018-11-13 15:21:00
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย