บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิด
     การมีส่วนร่วม

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
      รายจ่ายรายปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงาน
    รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การป้องกันการทุจริต
    รอบ 6 เดือน

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565  
   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.5 ปี 2564  
   
แผนจัดดหาพัสดุ ผด. 2 ปี 2564  
   
แผนจัดดหาพัสดุ ผด. 1 ปี 2564  
   
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)  
   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564  
   
ประกาศ อบต.ย้านร่อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  
   
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)  
   
ประกาศรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562  
   
แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562  
   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  
   
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหนือ  
   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.5 ปี 2562  
   
แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ปี 2562  
   
แผนจัดหาพัสดุ ผด.1 ปี 2562  
   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2562  
   
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2561  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด2) ปี 2561  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด1) ปี 2561  
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
   
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2560  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2560  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด1) ปี 2560  
   
ประกาศแผนพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปีงบประมาณ 2559  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี 2559  
   
แผนจัดหาพัสดุ ผด. 5 ปี 2558 ประกาศแผนจัดหาพัสดุและประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ป  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1 และ ผด. 2) ปี 2558  
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2557  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2557  
   
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี 2557  
   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556  
   
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2556  
   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด. 5 ปี 2556  
   
แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ปี 2556  
   
แผนจัดหาพัสดุ ผด.1 ปี 2556  
   
แผนจัดหาพัสดุ ผด.3 ปี 2555 งวดที่ 1  
   
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2555  
   
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 ปีงบประมาณ 2555  
   
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ปีงบประมาณ 2555  
   
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555  
   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555  
   
แบบ ผด.3/2554  
   
แบบ ผด.2/2554  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย