พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 

สมาชิกสภา อบต.

 

นายระเบียบ  เอกเกิด

 

 

ประธานสภา อบต.

 


 

นายเลิศสิน  กรรไกรภัย

 

 

รองประธานสภา อบต.

  

นายสมพร  พูลสวัสดิ์

 

 

เลขานุการสภา อบต.

 นายดาวเรือง  ยิ้มน้อย

นายสุรศักดิ์  อ่อนละมูล

นายสำเริง  กะมะรินทร์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

นายสุเทพ  ระษารักษ์

นายคงศักดิ์  สำราญจิต

นางจำเนิน  เอกเกิด

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

นายวิโรจน์  โมราวงษ์

นางสาวเบญจวรรณ  อ่อนหวาน

นายเกษม  ทองเงิน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายประทิน  ชัชวารี

นายรัญจวน  คชรินทร์

นายอภิลักษ์  ระษารักษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายเทิดศักดิ์  มีมงคล

นายสำราญ  โภคี

นางภัทรภร  โมราวงษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9