บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิด
     การมีส่วนร่วม

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
      รายจ่ายรายปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงาน
    รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การป้องกันการทุจริต
    รอบ 6 เดือน

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 

 

 

          สภาตำบลบ้านร่อมยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีคลองส่งน้ำชลประทาน 24 ขวา อยู่ห่างจากอำเภอท่าเรือไปทางทิศตะวันตก มีเนื้อที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร มีอณาเขตดังนี้

          ทิศเหนือติดต่อกับทางตำบลโคกบ้านใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

          ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเจ้าท่าสนุก ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ทิศตะวันออกติดกับตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ทิศตะวันตกติดกับตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ และ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

          ปัจจุบันมีประชากร ประมาณ 2,989 คน แยกเป็นชาย 1,438 คน หญิง 1,551 คน จำนวน 802 หลังคาเรือน

          ที่มาของคำว่า"บ้านร่อม"

          เมื่อครั้งสมัยกรุงสรีอยุธยา ผู้คนได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือน อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บริเวณหมู่บ้านมีป่าและที่นสล้อมรอบ ต่อมาจำนวนบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นเป็นหมู่บ้านใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า "บ้านร่วม" หมายถึง ชาวบ้านมารวมกันอยู่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่กันฉันพี่น้อง มีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกัน

          ต่อมาชาวบ้านมักเรียกเพี้ยนจาก "บ้านร่วม" เป็น "บ้านร่อม" จนปัจจุบันเป็นตำบลบ้านร่อมนั่นเอง

          ตำบลบ้านร่อม เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอท่าเรือ ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1บ้านดอนกระสังข์ หมู่ 2 บ้านโคกกุ่ม หมู่ 3 บ้านปากบ่อ หมู่ 4 บ้านเหนือ หมู่ 5 บ้านดอนสำโรง หมู่ 6 บ้านใต้ หมู่ 7 บ้านร่อม หมู่ 8 บ้านโคกแค หมู่ 9 บ้านกลาง