พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ลักษณะที่ตั้ง : 
           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ตั้งอยู่ที่ทางทิศตะวันตกของอำเภอท่าเรือ อยู่ห่างจากอำเภอท่าเรือประมาณ 3 กิโลเมตร หากจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 60 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 7668 ไร่ ตำบลบ้านร่อมมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

อาณาเขต   :
        
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกบ้านใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ภูมิประเทศ  :
        สภาพทั่วไป พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำการเกษตร โดยมีคลองชลประทานไหลผ่านให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี

 

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

การคมนาคม การจราจร  :
        การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
       
-  ถนนลาดยาง         จำนวน   2   สาย ใช้งานได้ดี   2   สาย
-  ถนนลูกรัง จำนวน   14   สาย ใช้งานได้ดี   14   สาย
-  ถนน คสล. (มีถนน คสล. ครอบคลุมทั้งตำบล)

        การคมนาคมตำบล สามารถติดต่อกับอำเภอและตำบลต่าง ๆ มี 3 สาย ด้วยกันสภาพถนนเป็นถนนลาดยาง คือ
        - บ้านร่อม - สายท่าเรือ -  สระบุรี
        - บ้านร่อม - นครหลวง   - อยุธยา
        - บ้านร่อม - บ้านหมอ  -  ลพบุรี

การประปา  :
        ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ใช้ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม  มีทั้งหมด 9 หมุ่บ้าน

ลำดับที่

จุดที่ตั้งน้ำประปา

ครอบคลุมพื้นที่

1.

หน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 นายมงคล มีกุล คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1

2.

บริเวณวัดดอนกระสังข์ คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1

3.

บริเวณที่  นายน้อย เอกเกิด คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4,7

4.

บริเวณที่นายสมบัติ  ธนูวงศ์ คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 3,4

5.

บริเวณบ้านดอนประดู่ คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 5

6.

บริเวณบ้านผู้ใหญ่ประทีป  แก้วบุปผา คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 5

7.

บริเวณบ้านนายเสริม สมบูรณ์ศิลป์ คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 6

8.

บริเวณอนามัยบ้านร่อม คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 8

9.

บริเวณบ้านนายประคอง รอดทุกข์ คลอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 9


การสื่อสาร  :
         เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(อำเภอท่าเรือ) และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (อำเภอท่าเรือ) ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม แต่สามารถไปเดินทางในอำเภอท่าเรือได้
         -  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ         จำนวน  8  แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8

การไฟฟ้า  :
         ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (อำเภอท่าเรือ) ปัจจุบันมีไฟฟ้าสาธารณะประมาณ 90 %  ของพื้นที่และมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน


ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตร : 
          ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 95 % ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 7,668 ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงร้อยละ 25 ทำการเกษตรร้อยละ 70 และอาชีพอื่นร้อยละ 5

การอุตสาหกรรม  :
         
- สถาบันการเงิน จำนวน  -  แห่ง
- ปั้มน้ำมัน จำนวน  3  แห่ง
- ปั้มน้ำมัน (ปั้มหลอด) จำนวน  1  แห่ง
- ตลาด  (ชั่วคราว) จำนวน  1  แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน  2  แห่ง
- โรงสีข้าวขนาดใหญ่ จำนวน  1  แห่ง (ไม่ได้ประกอบการ)
- ร้านค้าอื่น ๆ จำนวน  22  แห่ง

กลุ่มอาชีพ   :
         
- กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพร - กลุ่มเกษตรกรทำนา
- กลุ่มน้ำสมุนไพร - กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
- กลุ่มกล้วยอบ - กลุ่มออมทรัพย์


ด้านสังคม

การศึกษา  :

           - มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน  2   แห่ง  ได้แก่   โรงเรียนบ้านร่อม และโรงเรียนวัดดอนประดู่
           - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม)  จำนวน 2 แห่ง
                 

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

จำนวนครู

จำนวน
ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน (คน)

รวม

อนุบาล

ประถม

มัธยมฯต้น

มัธยาฯปลาย

ร.ร.วัดบ้านร่อม

สพท.อย.เขต1

6 คน

9 ห้อง

19 คน

79 คน

-

-

98 คน

ร.ร.วัดดอนประดู่

สพท.อย.เขต14

4 คน

9 ห้อง

7 คน

37 คน

-

-

44 คน


1.ศูนย์เด็กเล็ก 3 ขวบ ร.ร.ชุมชนวัดบ้านร่อม มีจำนวน 10 คน


2.ศูนย์เด็กเล็ก 3 ขวบ ร.ร.ดอนประดู่ มีจำนวน 18 คน


รวมเด็กเล็ก 3 ขวบ มีจำนวน 28 คน


ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2555


การสาธารณสุข  : 
        มีสถานบริการสาธารณสุข    จำนวน 2  แห่ง
       - สถานที่ตั้งสถานีอนามัยตำบลบ้านร่อม  หมู่ที่ 8 มีเจ้าหน้าที่   จำนวน 3 คน
       - สถานที่ตั้งสถานีอนามัยตำบลบ้านร่อม  หมู่ที่ 5 มีเจ้าหน้าที่    จำนวน 3 คน

การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       - ป้อมตำรวจชุมชน    จำนวน   1  แห่ง สถานที่ตั้ง หมุ่ที่ 3  มีเจ้าหน้าที่ประจำป้อม จำนวน 3 คน

ศาสนา  : 
       ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดในพื้นที่ตำบลบ้านร่อม จำนวน 3 แห่ง
       - วัดดอนกระสังข์     พื้นที่หมู่ที่ 1
       - วัดบ้านร่อม         พื้นที่หมู่ที่  2
       - วัดดอนประดู่        พื้นที่หมู่ที่  5

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         สภาพภูมิประเทศของตำบลบ้านร่อม เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนร้อยละ 90 บางพื้นที่เป็นดินเค็มคิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่

          แหล่งน้ำธรรมชาติ
          - ลำน้ำ,ลำห้วย        จำนวน -  แห่ง
          - บึง,หนอง, สระน้ำ   จำนวน 2 แห่ง
         
          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น และที่อยู่ในเขตพื้นที่
         - ฝาย        จำนวน -  แห่ง
         - บ่อน้ำตื้น   จำนวน -  บ่อ
         - สระน้ำ      จำนวน 3 บ่อ
         - แม่น้ำ       จำนวน -  สาย
         - อื่นๆ (คลองส่งน้ำ)  จำนวน  5  สาย

(คลองส่งน้ำ 24 ขวา 1 ขวา ดอนสำโรง)              (คลองชลประทาน 24 ขวา สายประตูน้ำ)
(คลองชลประทาน ร7ซ. โคกบ้านใหญ่ ไผ่ขวาง)     (คลองชลประทาน  23 ขวา  หนองกระดี่)
(คลองน้ำทิ้งสาย ร8ซ.บ้านบึง)