บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม

 
 

 

 

     
 

สำนักปลัด

 

นายสะอาด  บุญมี

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์

 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 นางสาววิฌุฎา  สุวารี

นางสาวปาณิศา  พุมวันเพ็ญ

นางชุติมา  ระษารักษ์

บุคลากร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นักพัฒนาชุมชน

 นางกนกวรรณ  ใจอ่อน

นางสาวภณิดา  สุริยะ

นางสาวณัฐชยา สนหอม

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 นางสาวศิริพร  เข็มสุวรรณ

นางสาวศิรภัสสร  สำราญจิต

นายชยธร  สนหอม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

คนงานทั่วไป


 

 

 
     
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร.0-3534-2099 โทรสาร. 0-3534-2099
สงวนสิทธิ์โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม