พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ

ตำแหน่ง

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระสังข์

นายสมศักดิ์ จินตะไล

ผู้ใหญ่บ้าน

123

139

262

หมู่ที่ 2 บ้านโคกกุ่ม นางสำเภา  กะมะรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน

114

155

269

หมู่ที่ 3 บ้านปากบ่อ นายสมัคร  แก้วโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน

222

230

453

หมู่ที่ 4 บ้านเหนือ นายเสน่ห์  เอกเกิด ผู้ใหญ่บ้าน

225

246

471

หมู่ที่ 5 บ้านดอนประดู่ นายปรีชา  ยุกิจภูติ ผู้ใหญ่บ้าน

267

320

587

หมู่ที่ 6 บ้านใต้ นายสยาม  แจ่มจำรัส กำนัน

110

128

240

หมู่ที่ 7 บ้านร่อม นางเปรมยุดา  บางสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน

105

108

213

หมู่ที่ 8 บ้านโคกแค นายเชิด  ระษารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน

119

131

246

หมู่ที่ 9 บ้านกลาง นางเอมอร  ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน

135

145

281

รวม

1,418

1,604

3,022

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559