พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ

ตำแหน่ง

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระสังข์

นายสมศักดิ์ จินตะไล

ผู้ใหญ่บ้าน

123

139

262

หมู่ที่ 2 บ้านโคกกุ่ม นางสำเภา  กะมะรินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน

114

155

269

หมู่ที่ 3 บ้านปากบ่อ นายสมัคร  แก้วโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน

222

230

453

หมู่ที่ 4 บ้านเหนือ นายเสน่ห์  เอกเกิด ผู้ใหญ่บ้าน

225

246

471

หมู่ที่ 5 บ้านดอนประดู่ นายปรีชา  ยุกิจภูติ ผู้ใหญ่บ้าน

267

320

587

หมู่ที่ 6 บ้านใต้ นายสยาม  แจ่มจำรัส กำนัน

110

128

240

หมู่ที่ 7 บ้านร่อม นางเปรมยุดา  บางสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน

105

108

213

หมู่ที่ 8 บ้านโคกแค นายเชิด  ระษารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน

119

131

246

หมู่ที่ 9 บ้านกลาง นางเอมอร  ประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน

135

145

281

รวม

1,418

1,604

3,022

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559