พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
     ประจำปี

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา/
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายปี(สขร.)


E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
ปปช.
อุทาธรณ์จากคดีศาลปกครอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
     
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ตำบลกับอำเภอ เส้นทางที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและขนส่งสินค้า การติดต่อกับหน่วยงานราชการ เพื่อส่งเสริมการลงทุน
1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เช่น จัดให้มีระบบประปาเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมของประชาชนอย่างคุ้มค่าและทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ในการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งกักเก็บน้ำ คูคลองส่งน้ำ คุณภาพน้ำ และชลประทานระบบท่อ รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินให้เกิดประสิทธภาพ
1.3 ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพลังงานทดแทน


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
      เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน จึงของเสนอแนวทางดังนี้
      2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
      2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างประกันสุขภาพให้ทั่วถึง
      2.1.3 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่ดี การป้องกันโรค การป้องกันอุบัติเหตุ และการป้องกันการเสพยาเสพติด
      2.1.4 สนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ สร้างกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ แลสนับสนุนให้เกิดเครื่อข่ายควบคุมป้องกันโรคในแต่ละพื้นที่
     
2.2 ด้านการศึกษา
      เร่งพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ดังนี้
      2.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพสนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชน ในตำบลบ้านร่อม
      2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
      2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการห้องสมุดสำหรับประชาชนภายในตำบลบ้านร่อม เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้
      2.2.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ในทุกสาขาอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง
2.3 ด้านการกีฬาและศาสนา
      2.3.1 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อสงเสริมสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาไปในระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนบทบาทของเอกชนแลประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬา
      2.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาให้แก่เยาวชน
      2.3.3 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระหว่างหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเครื่อข่ายระหว่างจังหวัด
      2.3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสุขภาพแข็งเรง โดยจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอและทั่วถึง
      2.3.5 ส่งเสิรมและสนับสนุนศาสนศึกษา การเผยแพร่ศาสนา รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัมนาศาสนสถานให้สะอาด ร่มเย็นและสงบสุข เพื่อให้เป็นประโญชน์ด้านจิตใจต่อชุมชน
      2.3.6 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัว
      2.3.7 ส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ท้องถิ่น
2.4 ด้านการป้องกันยาเสพติด
      2.4.1 สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ห่างไกลยาเสพติด และสามารถรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกียวกับยาเสพติดไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ต่อๆไป
      2.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบเด็กนักเรียนและเยาวชนจัดตั้งกลุ่มอาสาแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล แลป้องกันปัญหายาเสพติด
2.5 ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มีนโยบายทีจะสร้างครอบครัวในอบอุ่นและเข้มแข็ง เป็นหน่วยพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว ภายใต้คำขวัญทีว่า "ครอบครัวผาสุก  สู่สังคมดี" โดยมีแนวทางดังนี้
      2.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายครอบครัวผาสุก โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและบริการต่างๆ เกียวกับครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพ การวางแผน และแก้ไขปัญหาครอบครัว
      2.5.2 สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในชุมชน
      2.5.3 ส่งเสริมสิทธิ สถานภาพ และบทบาทของสตรี การพัฒนาศักยภาพของสตรีให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
      2.5.4 ให้หลักประกันแก่ผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย รวมทั้งนำประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาร่วมพัฒนาท้องถิ่น
      2.5.5 ให้การสงเคราะห์และการสนับสนุนการพัฒนาแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส คนชรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้

ยุทธศาสาตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
     ฝ่ายบริหารมีเป้าหมายที่จะดำเนินนโยบายเพื่อลดความยากจน นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย นำไปสู่การพอมีพอกิน ให้ประชาชนให้ทุนทางปัญญา ศักยภาพส่วนตัว และสินทรัพย์ที่มีอยู่ทำงานอย่างเต็มที่   นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะนำเสนอมีดังนี้
3.1 การพัฒนาอาชีพ

      3.1.1 ส่งเสริมแนวทางการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศํกยภาพของชุมชน ตั้งแต่การผลิตเพื่อการบริโภค นำผลผลิตที่เหลือออกจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว ส่งเสริมการรวมตัวเพื่อดำเนินเศรษฐกิจระดับชุมชน
      3.1.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นหลังฤดูเก็บเกี่ยว
      3.1.3 มุ่งพัฒนาการผลิตภาคชนบทและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
      3.1.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้ายการแปรรูปผลผลิตการเกษตรแลพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานรูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ของผลผลิต
      3.1.5 ส่งเสริมการลงทุนเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ท้องถิ่นมีอยู่ ทักษะ ฝีมือ ภูมิปัญญาไทย ศักยภาพในการผลิตแลการตลาด โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักลงทุน เตรียมความพร้อมเพื่อการลงทุน
      3.1.6 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพสาขาต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      4.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีบทบาทในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดภูมิทัศน์ในทุกชุมชนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชน 
      4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ แลความหลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
      4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
      4.4 สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่ง รวมถึงกานำสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองการบริหารไปสู่รูปแบบการส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสในการบริหาร และการให้บริการประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้
       5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นเป็นองค์กรประชาชนในรูปแบบต่างๆ และส่งเสริมให้องค์กรประชาชนสามารถมีกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและประเมินผลในโครงการสำคัญทีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบทำงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญ
       5.2 สร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประสานการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
       5.3 ส่งเสริมการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และการกระจายอำนาจทางการคลังลง สู่ท้องถิ่นเพื่ให้ท้องถิ่นสามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น
       5.4 ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
       5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทร และสมานฉันท์ ตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
       5.6 สนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของคนท้องถิ่น
       5.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่ประชาชนท้องถิ่น
       5.8 กำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
       5.9 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
       5.10 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่ระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเกษตร
            ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
       6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม
       6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารเคมี