พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
  หัวข้อข่าว : การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์
  รายละเอียดข่าว :

ประกาศ

เรื่อง  การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์  ณ สำนักทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

 

.............................................

 

ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมดำเนินการ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2553  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  และเรื่อง  ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.2554  เป็นต้นไป  นั้น

เพื่อให้การบริการด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจ และเกิดความสะดวกต่อประชาชน จึงขอประกาศให้ผู้ประกอบการทุกรายที่ยังไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ และมีเงินการซื้อขายตั้งแต่ วันละ 20.-บาท ขึ้นไป มาแสดงตนเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์  พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

2.สำเนาทะเบียน  จำนวน  1  ฉบับ

3.ค่าธรรมเนียม  จำนวน  50.- บาท

4.สำเนาสัญญาเช่าอาคาร หรือห้องเช่า สำหรับกรณีที่สถานประกอบการไม่ได้เป็นของตนเองจำนวน  1  ฉบับ

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

   
  [แนบไฟล์] :