บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

เฟสบุ๊ค อบต.บ้านร่อม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ตั้ง อบต.บ้านร่อม
แผนที่ภาษีที่ดินและ
    สิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลอบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต
    ประจำปี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิด
     การมีส่วนร่วม

นโยบายไม่รับของขวัญ
     No Gift Policy

ประกาศเกี่ยวกับบริหาร
     งานทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการปฏิบัติ
    ประจำปี

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
    คัดเลือกตามไตรมาส

ผลประกาศสอบราคา/
     ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายปี(สขร.)

รายงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
      รายจ่ายรายปี

รายงานผลการใช้จ่าย
    งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
    ประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การดำเนินงาน
    รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ
    ป้องกันทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม
    การป้องกันการทุจริต
    รอบ 6 เดือน

ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ประเมินผลการปฏิบัติ
     ราชการ

ผลการตอบข้อร้องเรียน
แผนออกหน่วยบริการ
     เคลื่อนที่

รายงานการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานประชุมประชาคมตำบล

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
ศูนย์รับแจ้งร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์แสดงความคิดเห็น
     ของประชาชน

สายตรงนายก
สายตรงสำนักปลัด
สายตรงกองคลัง
สายตรงโยธา
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถจ.พระนครศรีอยุธยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
   
 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการดำเนินกิจการประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาตามที่ได้รับแจ้งว่ามีรถทับท่อประปาแตกบริเวณบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านร่อม และบริเวณหน้าร้านค้าสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านร่อม
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565


   
   
   
 
จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชนตำบลบ้านร่อม ใน วันที่ 17 มีนาคม 2565
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2565


   
   
   
 
มอบของบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงกักตัว
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
มอบของบรรเทาในช่วงกักตัว
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
มอบของบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงกักตัว
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565


   
   
   
 
นายมนพ​ ระษารักษ์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมพร้อมด้วย​นายพีระพล​ ลิ่มจันทร์​ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม, นายปรีชา​ ยุกิจภูติ​ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5​ และอสม.ได้นำถุงยังชีพ, ไข่ไก่, น้ำดื่มมา
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมนำเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สส.นพ ชีวานันท์ และบริษัท Y.V.P Group ส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงที่พ้นกำหนดกักตัวครบ 14 วัน ในพื้นที่ตำบลบ้านร่อม
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564


   
   
   
 
รับมอบข้าวสาร จำนวน 2,500 กิโลกรัม จาก บริษัท Y.V.P GROUP เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมในนามของประชาชนชาวบ้านร่อมขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม นำโดยนายกสัมภาษ อยู่พร้อม นายสุเทพ ระษารักษ์ สอบต. หมู่2 และพนักงานอบต. บ้านร่อมมอบถุงยังชีพให้กับประขาชนกลุ่มเสี่ยง จากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หมู่ 2 และหมู่9 จำนวน 3 ครัวเรือรวม 64 ครัวเรือนและมอบอาหารแห้ง
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม นำโดยนายกสัมภาษ อยู่พร้อม นายประทิน ชัชวารี ส.อบต.ม.7 พร้อมพนักงานส่วนตำบล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 7 และมอบอาหารแห้งจากท่าน สส.นพ ชีวนันท์
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564


   
   
   
 
ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิบัติญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ภายในพื้นที่ตำบลบ้านร่อม
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564


   
   
   
 
การจัดประชุมการประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ 2564
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564


   
   
   
 
เชิญประชาชนร่วมคิด ร่วมติดตามประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย