บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
   
 
ขั้นตอนกมาให้บริการ การรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560


   
   
   
 
การรับชำระภาษีประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560


   
   
   
 
กิจกรรมแข่งขันเก็บผักตบชวา
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2559


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
จุดบริการประชาชนปีใหม่ 2559
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558


   
   
   
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2559


   
   
   
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558


   
   
   
 
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประเพณีเข้าพรรษา ปี 2558
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2558


   
   
   
 
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในตำบลบ้านร่อม ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2558
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2558


   
   
   
 
ลงเศษปูน/หินขาว (slag วัสดุเหลือใช้)
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558