หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558  
   
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558  
   
2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558  
   
3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558  
   
4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558  
   
5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558  
   
6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558  
   
7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558  
   
8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  
   
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2558  
   
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2559  
   
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559  
   
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2559  
   
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2559  
   
14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559  
   
15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2559  
   
16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559  
   
17
สรุปผลการจัดซิ้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 แผ่นที่ 1  
   
18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 แผ่นที่ 2  
   
19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 แผ่นที่ 1  
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย