หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2559 2016-05-26 12:18:36
1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559 2016-05-26 14:28:38
2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2559 2016-05-26 15:05:03
3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2559 2016-05-26 15:22:52
4
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559 2016-09-27 11:55:31
5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2559 2016-09-27 16:13:10
6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 2016-09-28 10:20:46
7
สรุปผลการจัดซิ้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 แผ่นที่ 1 2016-09-28 11:31:54
8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 แผ่นที่ 2 2016-09-28 11:55:16
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 2018-10-09 15:10:56
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-10-09 15:23:23
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 2018-10-09 15:33:21
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 แผ่นที่ 1 2016-11-07 16:36:30
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 แผ่นที่ 2 2016-11-07 16:37:06
14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 2017-01-18 14:57:07
15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 2017-01-18 15:30:33
16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 2017-01-18 15:55:30
17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 2017-02-23 15:32:24
18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 2017-03-29 12:20:16
19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 แผ่นที่1 2017-04-21 16:37:03
20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 แผ่นที่ 2 2017-04-21 16:47:39
21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 2017-05-16 10:48:20
22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 แผ่นที่ 1 2017-06-16 12:26:29
23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 แผ่นที่ 2 2017-06-16 14:30:50
24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 2017-07-06 15:16:37
25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 2017-08-08 10:50:23
26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560 แผ่นที่ 1 2017-09-14 11:22:21
27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560 แผ่นที่ 2 2017-09-14 11:25:26
28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 2017-10-17 16:26:30
29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 2017-12-06 15:51:24
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย