หน้าแรก
การโอนงบประมาณ
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
การควบคุมภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การปรับปรุงการทำงาน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลผู้บริหารอบต.
ข้อมูลสมาชิกสภาอบต.บ้านร่อม ข้อตกลงปฎิบัติราชการ
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลประกาศสอบราคา
ผลการตอบข้อร้องเรียน
ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
แผนการจัดหาพัสดุ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
ประกาศสอบราคา
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มอบอำนาจประปฏิบัติราชการ
สื่อสิ่งพิมพ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว


..กำลังรวบรวมข้อมูล