หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุฯธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
   
นโยบายการกำกับดูแล ปี 2561  
   
นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส  
   
ประกาซคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  
   
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่  
   
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ  
   
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร