หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ 2015-06-11 17:12:15
1
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่ 2015-06-11 17:13:10
2
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 2013-05-02 16:29:14
3
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 2018-06-27 10:37:35
4
ประกาซคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ 2018-06-27 10:38:01
5
นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 2018-11-14 16:30:01
6
นโยบายการกำกับดูแล ปี 2561 2018-11-14 16:32:15
7
โครงการอบรมจริยธรรม ปี 2561 2018-11-14 16:38:22
8
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุฯธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2018-11-14 16:35:10