หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,5 2011-06-24 10:17:15
1
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,4,7 2011-06-24 10:18:43
2
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 5-6 2011-06-24 10:21:16
3
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านนางวรรณา เหล็กเพ็ชร ถึงสวนนายวีระ อยู่ภู่ หมู่ที 2011-06-24 10:24:21
4
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่เชียร ถาวร ถึงห 2011-06-24 10:28:16
5
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายทางเข้าวัดดอนกระสังข์ หมู่ที่ 5 2011-06-24 10:29:31
6
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.สายหน้าบ้านนายสมทบ เพ็ชรชง ถึงรั้ว 2011-06-24 10:31:32
7
ประกาศแจ้งตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนประดู่ถึงบ้านใต้ หมู่ที่ 5-6 2011-12-21 11:59:47
8
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนประดู่ถึงบ้านใต้ หมู่ที่ 5-6 ตำบลบ้านร่อม 2011-12-21 11:24:47
9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเจริญ หมู่ที่ 1 2012-09-21 14:52:15
10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางลำพล - บ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 7 2012-09-21 14:53:10
11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าบ้านนายบุญช่วย สนหอม - บ้านนายภูชิต หมู่ที่ 6 2012-09-21 14:53:42
12
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถมดินหน้าบ้านนายเสือ หมู่ที่ 1 2012-09-21 14:54:13
13
โครงการวางท่อระบายน้ำจากนานายสุรินทร์ ฉัตรแก้ว - นานายประชวน หมู่ที่ 5 2012-09-21 14:54:47
14
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าประตูน้ำบ้านร่อม หมู่ที่ 3 ต.บ้านร่อม 2013-04-29 14:03:58
15
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมพร-บ้านนางสังวาลย์ หมู่ที่ 6 2013-09-04 09:47:22
16
โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายจำลอง-นานายประทีป แก้วบุปผา หมู่ที่ 5 2013-09-04 09:47:52
17
โครงการก่อสร้างห้องสุขาชาย หญิง อบต. บ้านร่อม หมู่ที่ 2 2013-09-04 09:48:26
18
โครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนลาดยางสายเข้า อบต.บ้านร่อม หมู่ที่ 3 2013-09-04 09:48:54
19
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ 2 2013-09-04 09:49:39
20
โครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนสายเข้าวัดดอนประดู่-หน้าร้านค้านางชุม อาจหาญ หมู่ที่ 5 2013-09-04 09:50:10
21
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 2015-10-20 11:13:48
22
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลตกค 2015-10-20 11:14:30
23
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมคืนผิวจราจรบริเวณบ้านนางสัมฤทธ 2015-10-20 11:15:03
24
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้ 2015-10-20 11:15:45
25
แจ้งเข้าร่วมตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจรต่อจากบ้านนางจำลอง 2015-10-20 11:16:37
26
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 2015-10-20 11:17:04
27
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 2015-10-20 11:17:25
28
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 2015-10-20 11:17:47
29
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด cctv 2016-01-14 15:18:04
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย