หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,5  
   
1
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,4,7  
   
2
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่1,หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 5-6  
   
3
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านนางวรรณา เหล็กเพ็ชร ถึงสวนนายวีระ อยู่ภู่ หมู่ที  
   
4
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่เชียร ถาวร ถึงห  
   
5
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายทางเข้าวัดดอนกระสังข์ หมู่ที่ 5  
   
6
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.สายหน้าบ้านนายสมทบ เพ็ชรชง ถึงรั้ว  
   
7
ประกาศแจ้งตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านดอนประดู่ถึงบ้านใต้ หมู่ที่ 5-6  
   
8
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนประดู่ถึงบ้านใต้ หมู่ที่ 5-6 ตำบลบ้านร่อม  
   
9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเจริญ หมู่ที่ 1  
   
10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางลำพล - บ้านนายสมเกียรติ หมู่ที่ 7  
   
11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าบ้านนายบุญช่วย สนหอม - บ้านนายภูชิต หมู่ที่ 6  
   
12
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถมดินหน้าบ้านนายเสือ หมู่ที่ 1  
   
13
โครงการวางท่อระบายน้ำจากนานายสุรินทร์ ฉัตรแก้ว - นานายประชวน หมู่ที่ 5  
   
14
โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าประตูน้ำบ้านร่อม หมู่ที่ 3 ต.บ้านร่อม  
   
15
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมพร-บ้านนางสังวาลย์ หมู่ที่ 6  
   
16
โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายจำลอง-นานายประทีป แก้วบุปผา หมู่ที่ 5  
   
17
โครงการก่อสร้างห้องสุขาชาย หญิง อบต. บ้านร่อม หมู่ที่ 2  
   
18
โครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนลาดยางสายเข้า อบต.บ้านร่อม หมู่ที่ 3  
   
19
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ 2  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย