หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 2018-10-10 14:20:39
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาพัฒนาบ่อบาดาลและซ่อมเปลี่ยนประปาบาดาลบริเวณถังประปา หมู่ที่ 9 2018-10-10 14:22:13
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำ-ค่าขยะ หมู่ที่ 1-9 ตำบลบ้านร่อม 2018-10-10 14:28:07
3
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1,5 ต.บ้านร่อม 2011-06-23 15:15:17
4
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,4,5,7 ต.บ้านร่อม 2011-06-23 15:16:26
5
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1,2,5,6 ต.บ้านร่อม 2011-06-23 15:17:25
6
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าบ้านนางวรรณา เหล็กเพ็ชร ถึงสวนนายวีระ อยู่ภู่ หมู่ที 2011-06-23 15:18:30
7
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายหน้าบ้านผู้ใหญ่เชียร ถาวร ถึงห 2011-06-23 15:20:09
8
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายทางเข้าวัดดอนประดู่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านร่อม 2011-06-23 15:21:08
9
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายหน้าบ้านนายสมทบ เพ็ชรชง ถึงรั 2011-06-23 15:22:10
10
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนประดู่ถึงบ้านใต้ หมู่ท 2011-09-05 09:32:01
11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถมดินหน้าบ้านนายเสือ หมู 2012-09-21 14:46:42
12
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากนานายสุรินทร์ ฉัตรแก้ว - นานายป 2012-09-21 14:47:53
13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางลำพล -บ้าน 2012-09-21 14:49:19
14
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนายบุญช่วย สนหอม - บ้าน 2012-09-21 14:50:10
15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกเจริญ หมู่ที่ 2012-09-21 14:50:49
16
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าประตูน้ำบ้านร่อม 2012-09-21 14:51:24
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิล 2018-10-10 14:28:50
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม และจัดเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 2018-10-10 14:29:48
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน 2018-10-10 14:30:23
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 2018-10-10 14:30:48
21
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กจากบ้านนายสมพร-บ้านนางสังวาลย์ หมู่ 2013-05-21 11:01:06
22
ผลประกาศสอบราคาโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน ผญ.สมัคร แก้วโรจน์-บ้านนาง 2013-05-21 11:01:58
23
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายจำลอง-นานายประทีป แก้วบุปผา หมุ่ที่ 5 2013-05-21 11:02:46
24
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนายสละ โกมุทมาศ-หน้าบ้านกำนันสยาม แจ่มจำรั 2013-05-21 11:03:37
25
ผลประกาศสอบราคาโครงการริ้อรางระบายน้ำเดิมและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายพินิจ 2013-05-21 11:04:26
26
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำจากถนนสายเข้าวัดดอนประดู่-หน้าร้านนางชุม อาจหาญ ห 2013-05-21 11:05:26
27
ผลประกาศสอบราคาโครงการวางท่ะระบายน้ำจากถนนลาดยาง สายเข้า อบต.บ้านร่อม หมู่ที่ 3 2013-05-21 11:06:02
28
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง อบต.บ้านร่อม หมู่ที่ 2 2013-05-21 11:06:31
29
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ 2 2013-05-21 11:07:05
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย