หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2553 2011-05-21 22:49:57
1
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554 2012-07-04 14:35:12
2
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 2013-05-03 14:04:17
3
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2014-05-23 10:16:11
4
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2558 2016-05-31 11:03:27
5
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 2017-10-17 14:56:20
6
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2560 2017-10-17 15:16:30