หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1-2561 2018-10-03 10:58:44
1
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2-2561 2018-10-03 10:59:03
2
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3-2561 2018-10-03 10:59:22
3
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4-2561 2018-10-03 10:59:37
4
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5-2561 2018-10-03 10:59:51
5
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6-2561 2018-10-03 11:00:06
6
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7-2561 2018-10-03 11:00:21
7
ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8-2561 2018-10-03 11:00:35