หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 7/2563 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 6/2563 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 5/2563 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 4/2563 คณะผู้บริหาร  
   
ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 3/2563 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 2/2563 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 1/2563 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 10/2562 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 9/2562 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 8/2562 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 7/2562 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 6/2562 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 5/2562 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 4/2562 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 3/2562 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 2/2562 คณะผู้บริหาร  
   
โอนงยประมาณ ครั้งที่ 1/2562 คณะผู้บริหาร  
   
โอนสภาฯ ครั้งที่ 1/2562 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
   
โอนงบปี สภา 1 - 2561  
   
โอนงบปี 6 - 2561  
   
โอนงบปี 5 - 2561  
   
โอนงบปี 4 - 2561  
   
โอนงบปี 3 - 2561  
   
โอนงบปี 2 - 2561  
   
โอนงบปี 1 - 2561