หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2557 2015-06-08 09:57:59
1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่ 1/2557 2015-06-08 09:58:40
2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 1/2557 2015-06-08 09:59:21
3
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 2/2557 2015-06-08 09:59:45
4
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย4 ครั้งที่ 1/2557 2015-06-08 10:00:33
5
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 2016-05-24 15:48:15
6
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่ 2/2558 2016-05-24 15:48:48
7
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 1/2558 2016-05-24 15:49:38
8
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 2/2558 2016-05-24 15:50:15
9
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย4 ครั้งที่ 1/2558 2016-05-24 15:50:42
10
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2559 2016-09-28 16:19:06
11
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 1/2559 2016-09-28 16:19:37
12
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 2/2559 2016-09-28 16:20:04
13
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 2016-05-24 15:52:31