หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงยประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน หลัง  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2(มกราคม 2563 - มีนาคม 2563)  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1(ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562)  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงยประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน แรก  
   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561  
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561  
   
งบการเงินประขำปี 2561  
   
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561  
   
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
   
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2560  
   
รายงานงบประจำเดือนธันวาคม 2559  
   
รายงานงบประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  
   
รายงานงบประจำเดือนตุลาคม 2559  
   
รายงานฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559  
   
รายงานงบประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
   
รายงานงบประจำเดือนเมษายน 2561  
   
รายงานงบประจำเดือนมีนาคม 2561  
   
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
   
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2561  
   
รายงานงบประจำเดือน ธันวาคม 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน ตุุลาคม 2560  
   
รายงานฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน กันยายน 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน สิงหาคม 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน กรกฎาคม 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน มิถุนายน 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน พฤษ๋ภาคม 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน เมษายน 2560  
   
รายงานงบประจำเดือน มีนาคม 2560  
   
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2558  
   
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557  
   
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2554  
   
รายงานสถานถะการเงิน ปี 2552 (งบการเงิน)  
   
รายงานประมาณรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2553  
   
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายปี 2552