หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายปี 2552 2010-03-24 12:43:47
1
รายงานประมาณรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณปี 2553 2010-06-23 19:54:24
2
รายงานสถานถะการเงิน ปี 2552 (งบการเงิน) 2010-08-01 20:17:39
3
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2554 2012-07-04 10:19:50
4
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2558 2015-10-20 11:01:42
5
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 2015-10-20 11:00:50
6
รายงานงบประจำเดือน มีนาคม 2560 2018-06-28 10:15:21
7
รายงานงบประจำเดือน เมษายน 2560 2018-06-28 10:15:46
8
รายงานงบประจำเดือน พฤษ๋ภาคม 2560 2018-06-28 10:16:06
9
รายงานงบประจำเดือน มิถุนายน 2560 2018-06-28 10:16:26
10
รายงานงบประจำเดือน กรกฎาคม 2560 2018-06-28 10:16:43
11
รายงานงบประจำเดือน สิงหาคม 2560 2018-06-28 10:17:01
12
รายงานงบประจำเดือน กันยายน 2560 2018-06-28 10:17:15
13
รายงานฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 2018-06-28 10:17:51
14
รายงานงบประจำเดือน ตุุลาคม 2560 2018-06-28 10:18:13
15
รายงานงบประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 2018-06-28 10:18:31
16
รายงานงบประจำเดือน ธันวาคม 2560 2018-06-28 10:18:46
17
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2561 2018-06-28 10:19:02
18
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2018-06-28 10:19:18
19
รายงานงบประจำเดือนมีนาคม 2561 2018-06-28 10:19:36
20
รายงานงบประจำเดือนเมษายน 2561 2018-06-28 10:19:51
21
รายงานงบประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-06-28 10:20:09
22
รายงานฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 2018-06-28 10:23:10
23
รายงานงบประจำเดือนตุลาคม 2559 2018-06-28 10:23:33
24
รายงานงบประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 2018-06-28 10:23:49
25
รายงานงบประจำเดือนธันวาคม 2559 2018-06-28 10:24:04
26
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2560 2018-06-28 10:24:19
27
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 2018-06-28 10:24:37
28
รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 2018-07-10 14:56:55
29
งบการเงินประขำปี 2561 2018-10-16 10:52:27
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย