หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2548.pdf 2010-06-22 09:33:24
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2549.pdf 2010-06-22 09:34:33
2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2550.pdf 2010-06-22 09:35:20
3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2551.pdf 2010-06-22 09:36:09
4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2552.pdf 2010-06-22 09:37:28
5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2552 2010-08-01 20:11:00
6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2552 2010-08-01 20:15:09
7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 2011-06-21 15:58:30
8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 2011-10-14 10:45:04
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 2012-09-21 14:43:58
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2556 2014-05-22 09:35:34
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ต.ค.- ธ.ค.2556 2015-05-22 14:05:03
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (เดือน ม.ค.-มี.ค.57) 2015-06-02 11:36:16
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (เดือน เม.ย.-มิย. 57) 2015-06-02 11:51:25
14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ก.ค.-ก.ย.57) 2015-06-02 12:01:44
15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 2015-06-05 10:29:06
16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 2015-06-05 10:29:41
17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557 2015-06-05 10:30:18
18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558 2015-06-05 10:30:44
19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 2015-06-05 10:31:07
20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558 2015-06-05 10:31:34
21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 2015-06-05 10:31:55
22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 2015-06-05 10:32:16
23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 2015-09-03 14:09:00
24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 2015-09-04 12:21:34
25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558 2015-09-04 13:57:43
26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558 2015-10-06 13:46:33
27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 2015-12-14 16:23:25
28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 2015-12-14 16:35:38
29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2558 2016-01-14 15:13:06
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย