หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2548.pdf  
   
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2549.pdf  
   
2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2550.pdf  
   
3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2551.pdf  
   
4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2552.pdf  
   
5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2552  
   
6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี 2552  
   
7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553  
   
8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554  
   
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555  
   
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2556  
   
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ต.ค.- ธ.ค.2556  
   
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (เดือน ม.ค.-มี.ค.57)  
   
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (เดือน เม.ย.-มิย. 57)  
   
14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ก.ค.-ก.ย.57)  
   
15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557  
   
16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557  
   
17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557  
   
18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558  
   
19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย